z środowiskiem lokalnym

PLAN WSPÓŁPRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 34 ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM

Udział w opracowaniu planu pracy przedszkola w zakresie współpracy ze środowiskiem

• Rada pedagogiczna – dyrektor i nauczyciele;
• Rada rodziców – dyrektor, nauczyciele, przedstawiciele Rady;
• Rodzice.

Co o tym świadczy:
• protokoły zebrań rady pedagogicznej;
• ankiety dla rodziców;
• propozycje współpracy na zebraniach grupowych.


Uczestnictwo rodziców spotkaniach i imprezach organizowanych przez przedszkole

• ogólnopolska akcja „Sprzątanie świata”
• mianowanie „maluchów”,
• spotkanie z Mikołajem – corocznie;
• świąteczne spotkania (grudzień, kwiecień);
• jasełka – styczeń;
• Dzień Babci i Dziadka – coroczna impreza;
• bal karnawałowy
• Przedszkole przyjazne rodzinie - festyn rodzinny (Dzień Matki i Ojca połączony z Dniem Dziecka;
• Dzień Dziecka – wyjazdy w teren;
• wycieczki, wyjazdy dzieci na Zielone Przedszkole
• udział w przedstawieniach w małych formach teatralnych
• „Święto Ziemi” – udział w porządkowaniu terenu przedszkola, wspólne sadzenie sadzonek i roślin, porządkowanie terenu,
• pikniki rodzinne, grillowanie, pieczenie ziemniaka
• oraz inne wg szczegółowego harmonogramu w planie przedszkola.

Co o tym świadczy:
• kronika przedszkola
• video rejestracja przez rodziców
• ankiety dla rodziców
• podziękowania
• dyplomy
• zdjęcia
• zapis w dziennikach
• informatorki
• strona internetowa


Rozpoznawanie środowiska rodzinnego i sytuacji życiowej wychowanków

• opracowanie kart zgłoszeń dzieci
• wywiady środowiskowe
• ankietowanie rodziców
• rozmowy indywidualne z rodzicami i dziećmi
• dni otwarte
• obserwacja dziecka

Co o tym świadczy:
• Hospitacje, obserwacje i kontrola przez dyrektora
• dokumentacja diagnozowania dzieci
• opracowanie ankiety
• dokumentacja grupowa współpracy rodzicami, - arkusze obserwacyjne


Organizowanie pomocy dzieciom będącym w trudnej sytuacji rodzinnej, społecznej i materialnej

• paczki mikołajkowe
• nawiązanie współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej – Wydziałem Profilaktyki i Pomocy Dziecku i Rodzinie, Caritasem, Sądem Rejonowym – IV Wydziałem Rodzinnym i Nieletnich,
• akcje charytatywne, zbiórka odzieży, paczek żywnościowych
• dodatkowe wpłaty sponsorów, innych rodziców pokrywające np. wyjazd dzieci na wycieczki, Zielona Przedszkole

Co o tym świadczy:
• dokumentacja OPS, Caritas
• dokumentacja dyrektora
• dokumentacja Rady Rodziców


Informacja rodziców o rozwoju i zachowaniu dziecka
• kontakty indywidualne z rodzicami
• zebrania grupowe
• dni otwarte dla rodziców
• zajęcia otwarte dla rodziców
• wystawy prac plastyczno-technicznych dzieci
• pedagogizacja rodziców
• spotkania z logopedą, psychologiem
• spotkania z innymi specjalistami

Co o tym świadczy:
• dokumentacja diagnozy dziecka
• harmonogram współpracy z rodzicami w grupach
• indywidualne teczki prac dzieci
• kącik dla rodziców
• pogadanki na zebraniach
• konsultacje


Wspomaganie oddziaływań wychowawczych rodziców przez przedszkole

• współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną
• referaty, pogadanki, praktyczne wskazówki na tematy interesujące rodziców
• rozmowy indywidualne z rodzicami
• rozmowy ze specjalistami (psycholog, logopeda, nauczyciele z dodatkową specjalnością – terapia pedagogiczna, pedagog specjalny

Co o tym świadczy:
• protokoły z narad szkoleniowych z udziałem psychologa – wskazówki do pracy nauczycieli
• dokumentacja diagnozy dzieci w grupach (orzeczenia, opinie o wczesnym wspomagania rozwoju dziecka)
• dokumentacja grupy, plan współpracy z rodzicami


Udział w imprezach organizowanych przez środowisko

• udział w akcji „Sprzątanie świata”
• wyjazdy do miejscowych muzeów
• udział w koncertach
• wycieczki
• wspólne kolędowanie – konkurs kolęd i pastorałek
• wyjazdy na spektakle, do teatru
• festiwal kultury dziecięcej
• spartakiady sportowe, turnieje (Rada Osiedlowa)
• udział w konkursach i wystawach prac plastycznych

Co o tym świadczy:
• zapis w dziennikach zajęć
• zdjęcia, plakat, kronika
• dyplom
• publikacja w prasie lokalnej,
• nagrody
• dekoracja wnętrz pracami dzieci
• strona internetowa


Pielęgnowanie tradycji rodzinnych, regionalnych, narodowych

Tradycje rodzinne

• spotkania rodzinne, wspólne kolędowanie, opłatek, spotkania wielkanocne
• Mikołajki
• Dzień Babci i Dziadka
• Dzień Matki i Ojca
• Festyn rodzinny
• Dzień Dziecka

Tradycje regionalne

• biesiady śląskie, tańce regionalne, górnicze tradycje – „Barbórka”
• Festiwale Kultury Dziecięcej
• spartakiady sportowe przedszkolaków

Tradycje narodowe lub ogólnopolskie akcje

• Sprzątanie Świata
• Dzień Ziemi
• Miejsca Pamięci narodowej – pomniki ofiar

Tradycje przedszkolne

• Festyny rodzinne
• Urodziny przedszkolaków

Co o tym świadczy:
• plan współpracy z rodzicami
• zdjęcia
• kronika
• publikacje w prasie
• nagrania
• nagrody
• zasadzenie drzewka w ogrodzie przedszkolnym
• zapisy w dziennikach
• prace plastyczne w dekoracji wnętrz przedszkola
• ankiety
• strona internetowa


Zapoznanie dzieci z najbliższą okolicą i życiem mieszkańców miasta

• spotkanie z przedstawicielami Miejskiej Staży Pożarnej
• spotkanie z przedstawicielami Wydziału Ekologii i Ochrony Środowiska Miejskiego Urzędu
• spotkanie z przedstawicielami Miejskiej Komendy Policji
• wycieczki np. do rezerwatu przyrody Ustroń, Ogród Botaniczny – Zabrze, Palmiarnia Gliwice
• spacery i wycieczki po najbliższej okolicy

Co o tym świadczy:
• kronika
• zdjęcia, publikacje w prasie lokalnej
• zapisy w dziennikach
• strona internetowa

Przedszkolowo.pl logo