z rodzicami

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

Przedszkole Miejskie nr 34 im. Kubusia Puchatka

Zadania i sposób realizacji


1. Poznanie dzieci i ich środowiska rodzinnego:

• praca indywidualna, przeprowadzenie obserwacji dzieci we wszystkich grupach wiekowych; informowanie rodziców o ich wynikach; przeprowadzenie wywiadów i rozmów w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych,
• rozmowy dorywcze i indywidualne, konsultacje z rodzicami, z dyrektorem, zebrania grupowe,
• w zależności od potrzeb i za zgodą rodziców, składanie wizyt domowych we wcześniej uzgodnionym terminie.

2. Pozyskiwanie rodziców do współdziałania:

• systematyczne prowadzenie kącików grupowych w szatniach:
umieszczanie w kąciku grupowym informacji czego aktualnie uczą się dzieci;
̵ umieszczanie informacji o uroczystościach i planowanych wycieczkach – indywidualne zaproszenia i podziękowania za współpracę,
• eksponowanie prac plastycznych dzieci wszystkich oddziałów na stałej wystawce dla rodziców w szatniach oraz w holu głównym,
• zorganizowanie zbiorowej, podsumowującego albumu prac dzieci na koniec roku szkolnego lub gromadzenie prac w teczkach,
• potyczki rodzinne o tematyce bajkowej – „Gdy w przedszkolu Dni Rodziny, wszyscy dobrze się bawimy”,
• uczestnictwo dzieci w Zielonym Przedszkolu w miejscowościach podgórskich:
̵ uświadomienie potrzeby rekreacji poza środowiskiem wielkomiejskim;
̵ zbieranie okazów przyrody i pamiątek,
• uzyskanie deklaracji zgody rodzica na diagnozę psychologiczną, logopedyczną dziecka.

3. Zainteresowanie rodziców uroczystościami przedszkolnymi i spotkaniami grupowymi

• zapraszanie rodziców na okolicznościowe uroczystości ogólnoprzedszkolne i grupowe; wspólna zabawa – wykonywanie indywidualnych zaproszeń,
• pomoc rodziców w organizacji uroczystości (szycie strojów, robienie dekoracji, gromadzenie rekwizytów,
• organizowanie zajęć otwartych dla rodziców,
• „Przedszkole przyjazne rodzinie” - organizowanie wspólnego festynu w ogrodzie przedszkolnym (z okazji Dnia Mamy i Taty oraz Dnia Dziecka),
• pikniki rodzinne, grillowanie, pieczenie ziemniaka, nocka w przedszkolu.

4. Pedagogizacja rodziców:

• popularyzacja czytelnictwa pedagogicznego z uwzględnieniem potrzeb i możliwości rodziców; kserowanie ciekawych artykułów, ćwiczeń i zadań dla dzieci itp.,
• informowanie rodziców o kierunkach pracy przedszkola i zamierzeniach wychowawczo-dydaktycznych w bieżącym roku szkolnym,
• organizacja spotkań grupowych przy herbacie i kawie – dyskusje z rodzicami na tematy związane z wychowaniem dzieci,
• pedagogiczne hasło miesiąca – podawanie w przystępny sposób ciekawych propozycji haseł pedagogicznych; umieszczanie propozycji w kąciku dla rodziców,
• spotkania z psychologiem, opracowywanie ciekawych informacji np. o zagrożeniach komputerowych, o niebezpiecznych zabawkach.

5. Organizowanie zebrań ogólnych i grupowych. Uwzględnienie specyfiki procesu wychowawczo – dydaktycznego w poszczególnych grupach wiekowych:

• dwa razy w roku: zebrania ogólne, grupowe dotyczące organizacji pracy przedszkola, realizacji zamierzeń wychowawczo-dydaktycznych,
• spotkania z rodzicami dzieci 5 i 6-letnich informujące o dojrzałości szkolnej; zaproszenie psychologa do udziału w spotkaniach, nauczycielki klasy I, dyrektora szkoły podstawowej,
• zebrania grupowe poruszające problemy specyficzne dla danego oddziału,
• dzień otwarty w przedszkolu – rozmowy z psychologiem i logopedą,
• spotkania z nauczycielem j. angielskiego, j. niemieckiego.

6. Współdziałanie z przedstawicielami Rady Rodziców:

• czynny udział rodziców we wzbogacaniu bazy przedszkola (pozyskiwanie sponsorów),
• pomoc rodziców w organizowaniu przedszkolnych uroczystości, wycieczek, konkursów,
• opiniowanie niektórych dokumentów,
• kącik rodzica– wyznaczenie miejsca na informacje dla rodziców.
Przedszkolowo.pl logo