Statut PM 34

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 9 w Gliwicach
Przedszkole Miejskie nr 34 im. Kubusia Puchatka w Gliwicach
ul. Chatka Puchatka 9


STATUT

Tekst jednolity


Podstawa prawna :
- Ustawa z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz. U. z 2015r. poz. 2156 oraz z 2016r. poz. 35, 64, 195, 668 i 1010)
- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 i 1198, z 2015 r. poz. 357, 1268 i 1418 oraz z 2016 r. poz. 668 i 1010)
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lutego 2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. 2007 nr 35 poz. 222)

Rozporządzenia wykonawcze:
- Rozporządzenie MEN z 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 2013, poz. 532),
- Rozporządzenie MEN z 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. 2015, poz. 1113),
- Rozporządzenie MEN z 17 czerwca 2016r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 23 czerwca 2016r. poz.895),
- Rozporządzenie MEN z 11 października 2013r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. 2013, poz. 1257),
- Rozporządzenie MEN z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. 2012, poz. 752),
- Rozporządzenie MEN z 29 sierpnia 2014r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. 2014, poz. 1170)
- Rozporządzenie MENiS z 9 kwietnia 2002r. w sprawie prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz. U. 2002 nr 56, poz. 506),
- Rozporządzenie MENiS z 28 sierpnia 2014r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. 2014 poz. 1150),
- Rozporządzenie MENiS z dnia 25 sierpnia 2009r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. nr 139,poz. 1130 z późn. zm.)
- Rozporządzenie z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. nr 6 z 2003 r., poz. 69)
- Rozporządzenie MENiS z dnia 09 lutego 2007r. (Dz. U. z 2007r. Nr 35, poz. 222) – obowiązek umieszczania zadań nauczycieli związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieci,
- Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. 2015, poz. 1270),
- Rozporządzenie MEN z dnia 14 kwietnia 1992r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U, Nr 36 poz. 155)
- Konwencja Praw Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989r. (Dz. U. z dnia 23 grudnia 1991r. z późn. zm.)ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§ 1
1. Przedszkole Miejskie nr 34 w Gliwicach, ul. Chatka Puchatka 9 zwane dalej „Przedszkolem” jest od dnia 01 września 2016r. przedszkolem wchodzącym w skład Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 9.
2. Nazwa placówki brzmi:
Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 9 w Gliwicach, ul. Wrzosowa 14, Przedszkole Miejskie nr 34 im. Kubusia Puchatka w Gliwicach
3. Siedziba placówki : Gliwice, ul. Chatka Puchatka 9.
4. Organem prowadzącym ZSP jest Gmina Gliwice.
5. Przedszkole używa pieczęci :
Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 9 w Gliwicach
Przedszkole Miejskie Nr 34 im. Kubusia Puchatka w Gliwicach
6. Nadzór pedagogiczny nad zespołem sprawuje Śląski Kurator Oświaty w Katowicach.
7. Zespół jest samorządową jednostką budżetową, której działalność finansowana jest przez Gminę Gliwice oraz wpłat od rodziców.
8. Przedszkole może otrzymywać darowizny, które są ewidencjonowane zgodnie z przepisami o gospodarce finansowej w jednostkach budżetowych.

ROZDZIAŁ II
Cele i zadania przedszkola
§ 2

1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.
2. Przedszkole prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej podstawy programowej wychowania przedszkolnego określonego przez Ministra Edukacji Narodowej.
Celem Przedszkola jest:
a) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych dzieciom w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji,
b) budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe,
c) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek,
d) rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi,
e) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych,
f) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną, zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych,
g) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych,
h) wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne,
i) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej,
j) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej,
k) kształtowanie u dzieci umiejętności czytania i przygotowanie dzieci do nabywania umiejętności pisania,
l) przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym poprzez rozbudzanie ich świadomości językowej i wrażliwości kulturowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki języków obcych na dalszych etapach edukacyjnych,
m) w przedszkolach umożliwiających dzieciom należącym do mniejszości narodowych lub etnicznych oraz społeczności posługujących się językiem regionalnym, o których mowa w ustawie z dnia 6 stycznia 2005r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. z 2015r. poz. 573 oraz z 2016r. poz. 749), podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej – przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem mniejszości narodowej lub etnicznej lub językiem regionalnym poprzez rozbudzanie ich świadomości narodowej, etnicznej i językowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego na dalszych etapach edukacyjnych.
3. Wynikające z powyższych celów zadania przedszkole realizuje w ramach następujących obszarów edukacyjnych:
 Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.
 Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku.
 Wspomaganie rozwoju mowy dziecka.
 Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.
 Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.
 Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.
 Wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem.
 Wychowanie przez sztukę – muzyka: różne formy aktywności muzyczno – ruchowej (śpiew, gra, taniec)
 Wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne.
 Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych.
 Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń.
 Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.
 Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.
 Tworzenie warunków do doświadczeń językowych i komunikacyjnych w zakresie reprezentatywnej i komunikatywnej funkcji języka (ze szczególnym uwzględnieniem nabywania umiejętności czytania)
 Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.
 Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym.
 Przygotowanie do posługiwania się językiem mniejszości narodowej, etnicznej lub języku regionalnym, w tym prowadzonych dla dzieci niesłyszących z wykorzystaniem np. języka migowego.
4. W czasie zajęć w przedszkolu i poza przedszkolem za bezpieczeństwo i zdrowie dzieci odpowiedzialny jest nauczyciel, któremu dyrektor zespołu powierzył prowadzenie oddziału w godzinach określonych w harmonogramie.
- w grupie młodszej – w okresie adaptacyjnym może być zapewniona dodatkowa pomoc dla wychowawcy lub pracownik obsługi z obowiązkami pomocy wychowawcy, która w większym stopniu niż w innych miesiącach sprawuje opiekę nad dziećmi młodszymi,
- grupa starsza – w czasie pobytu dzieci w przedszkolu, pracownicy obsługowi pomagają dzieciom w czynnościach samoobsługowych w ciągu całego dnia,
- pobyt poza przedszkolem – w przypadku wyjść, opiekę nad grupą pełni nauczyciel i pracownik obsługowy,
- wycieczki, imprezy – dla zwiększenia bezpieczeństwa dzieci, zapewnia się udział i opiekę rodziców w ilości określonej odpowiednim rozporządzeniem.
5. W czasie zajęć dodatkowych typu: język angielski, religia itp. opiekę nad dziećmi sprawuje osoba prowadząca te zajęcia. Osoba ta ponosi pełną odpowiedzialność za życie i zdrowie dzieci. Jest ona odpowiedzialna również za odbieranie i przyprowadzanie dzieci do nauczyciela sprawującego opiekę nad grupą do której należą.
6. Dzieci do przedszkola przyprowadzane są i odbierane przez rodziców lub prawnych opiekunów bądź inne osoby pełnoletnie upoważnione przez rodziców w czasie drogi do przedszkola i z przedszkola do domu do chwili oddania dziecka pod opiekę pracownikom przedszkola. Odpowiedzialność za dziecko ponoszą rodzice, opiekunowie prawni lub osoby upoważnione przez rodziców.
7. Dziecko może być odebrane przez osobę upoważnioną przez rodziców, która jest wpisana we wniosku przyjęcia dziecka do przedszkola, deklaracji czy umowie.
8. Rodzice (opiekunowie prawni) przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.
9. Przedszkole może odmówić wydania dziecka osobie będącej w stanie nietrzeźwym, bez względu na to, czy jest to rodzic, czy osoba upoważniona do odbioru dziecka.
10. Z powodów organizacyjnych oraz ze względu na konieczność przygotowania odpowiedniej liczby posiłków wskazane jest, aby późniejsze przyprowadzanie dziecka do przedszkola było zgłoszone wcześniej (osobiście bądź telefonicznie).
11. W przypadku kiedy dziecko nie jest odebrane z przedszkola do godz. 17.00 rodzic pokrywa dodatkowe koszty określone w uchwale Rady Miasta, umowie lub deklaracji.
12. W przedszkolu organizuje się zajęcia dodatkowe, z uwzględnieniem w szczególności potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci .
13. Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji ustalany jest w programie rozwoju placówki, rocznym planie pracy przedszkola oraz w planach pracy poszczególnych oddziałów przedszkolnych.
ROZDZIAŁ III
Organy przedszkola w Zepole Szkolno-Przedszkolnym nr 9
§ 3

1. Organami przedszkola w ZSP nr 9 są:
1) Dyrektor Zespołu
2) Wicedyrektorzy Zespołu
3) Rada Pedagogiczna przedszkola
4) Rada Rodziców przedszkola
2. Dyrektor Zespołu wyłaniany jest w drodze konkursu przez organ prowadzący lub powierza się stanowisko dyrektora bez organizowania konkursu.
3. Zadania dyrektora zespołu zawarte są w statucie SZP nr 9 Szkoła Podstawowa nr 32 w Gliwicach.

4. Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym przedszkola w zakresie realizacji jego zadań statutowych dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
1) W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele pracujący w przedszkolu, przewodniczącym jest dyrektor zespołu.
2) Rada pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
3) Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem i po zakończeniu roku szkolnego, a także w miarę bieżących potrzeb.
4) Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego, Rady Rodziców, organu prowadzącego albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.
5) Zebrania Rady Pedagogicznej prowadzi i przygotowuje jej przewodniczący, który jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem Rady.
5. Wiceyrektor zespołu przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności przedszkola.
6. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady Pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej przedszkola.
Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy :
a) przygotowanie projektu statutu przedszkola lub jego zmian,
b) zatwierdzenie planów pracy placówki,
c) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji, eksperymentów pedagogicznych w placówce,
d) uchwalenie regulaminu Rady Pedagogicznej oraz regulaminu pracy,
e) ustalanie tygodniowego rozkładu zajęć w grupach
f) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
g) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia dziecka z listy przedszkola,
h) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą lub placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły lub placówki.

7. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
a) organizację pracy przedszkola, w tym harmonogram pracy nauczycieli, projekt planu finansowego przedszkola,
b) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień, propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w ramach wynagrodzenia zasadniczego,
c) wybrane programy wychowania przedszkolnego.
8. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków. Uchwały Rady Pedagogicznej mają postać aktu prawnego, a fakt ich podjęcia oraz potwierdzenie spełnienia wymogów dla ich ważności (quorum, wyniki głosowania) odnotowane są w protokole z posiedzenia rady.
Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.
• Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub wicedyrektora jeżeli jest powołany
• W uzasadnionych przypadkach Rada Pedagogiczna, na wniosek nauczyciela lub Rady Rodziców, może dokonać zmian w zestawie programów wychowania przedszkolnego, z tym że zmiana nie może nastąpić w trakcie roku szkolnego.
• Nauczycieli obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej uchwał, wniosków i spostrzeżeń z posiedzenia Rady. Informacje dotyczące bezpośrednio dziecka mogą być udzielane tylko rodzicom lub prawnym opiekunom dziecka.
• Rada Pedagogiczna powołuje spośród siebie zespół do rozstrzygania ewentualnych spraw spornych i uzgadniania stanowisk co do podjęcia decyzji.
• Dyrektor może wstrzymać wykonanie uchwały Rady Pedagogicznej, jeśli jest ona niezgodna z prawem, i niezwłocznie powiadamia o tym organ prowadzący i sprawujący nadzór pedagogiczny.

9. Rada Rodziców jest organem społecznym przedszkola i stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.
1) W skład Rady Rodziców wchodzą przedstawiciele rodziców danego oddziału wybranych w tajnych wyborach przez zebranie.
2) Rada Rodziców musi liczyć przynajmniej tyle członków ile jest oddziałów przedszkolnych. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
3) Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa się w szczególności:
a) wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady,
b) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Rady Rodziców.
4) Rada Rodziców może porozumiewać się z radami rodziców innych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych i ustalać zasady i zakres współpracy.
5) Rada Rodziców może występować do organu prowadzącego przedszkole, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektora, Rady Pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw placówki.
6) Do kompetencji Rady Rodziców należy:
a) w przypadku stwierdzenia przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny niedostatecznych efektów nauczania lub wychowania w przedszkolu opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności nauczania lub wychowania,
b) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora ZSP.
7) Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną podejmuje decyzję w sprawie wyboru i zaopiniowania programów wychowania przedszkolnego.
8) W celu wspierania statutowej działalności przedszkola w ZSP, Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł na koncie dochody wydzielone RR. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa Regulamin Rady Rodziców.
10. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor lub wicedyrektorzy ZSP, którzy zapewniają każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji.
11. Organy przedszkola współdziałają ze sobą na zasadzie partnerstwa prawa oświatowego. Bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami przedszkola zapewnia się, posługując się tablicą informacyjną lub inną formą (ustną, telefoniczną, elektroniczną).
12. Spory rozwiązywane są:
1) drogą negocjacji i mediacji przy współudziale wszystkich oponentów,
2) po wyczerpaniu wszystkich możliwych środków negocjacji ostateczny głos w rozwiązywaniu sporów ma dyrektor ZSP, uwzględniając zakres kompetencji tych organów.
13. W przedszkolu mogą działać stowarzyszenia, fundacje i inne organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej przedszkola.
14. Podjęcie działalności w przedszkolu przez stowarzyszenie lub inną organizację wymaga uzyskania zgody dyrektora ZSP wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.
§ 4

1. Określa się organizację przedszkola z uwzględnieniem § 5-7


ROZDZIAŁ IV
Organizacja Przedszkola
§ 5

1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych według zbliżonego wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, stopnia i rodzaju potrzeb edukacyjnych (niepełnosprawności).
2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.
3. Przedszkole może prowadzić oddziały integracyjne dla dzieci niepełnosprawnych.
4. Dzieci niepełnosprawne mogą być przyjęte do przedszkola:
a) na pisemny wniosek rodzica, prawnego opiekuna dziecka niepełnosprawnego,
b) na podstawie orzeczenia Poradni Psychologiczno Pedagogicznej określającej ich poziom rozwoju psychofizycznego i stan zdrowia oraz decyzje komisji kwalifikacyjnej,
c) po zapewnieniu odpowiedniego wyposażenia i organizacji placówki do stopnia niepełnosprawności dziecka.
§ 6

1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie wybranych programów wychowania przedszkolnego dostosowanych do potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci, zgodnych z koncepcją pracy przedszkola, zaopiniowanych przez Radę Pedagogiczną i dopuszczonych przez dyrektora lub programów autorskich opracowanych przez nauczycieli przedszkola (bądź wprowadzenie działalności innowacyjnej i eksperymentalnej), zaopiniowanych pozytywnie przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców i dopuszczonego przez dyrektora, bądź przez inne organy. 2.Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
3. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) w przedszkolu dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych z uwzględnieniem potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci (języki obce, zajęcia muzyczno-rytmiczne, zajęcia taneczne, religia, gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna i inne). Uczęszczanie dzieci na te zajęcia zależy od dobrowolnej decyzji rodziców.
4. Naukę religii włącza się do podstawy programowej i wtedy wydłuża się podstawę programową o 60 minut za zgodą organu prowadzącego.
5. Czas zajęć prowadzonych dodatkowo w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego, nauki religii i zajęć rewalidacyjnych powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:
 z dziećmi w wieku 3-4 lat – 15 minut
 z dziećmi w wieku 5 lat – 30 minut
6. Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez wicedyrektora ZSP w porozumieniu z Radą Pedagogiczną oraz Radą Rodziców.
7. Dla dzieci 5-letnich nauczanie języka nowożytnego – języka angielskiego jest zorganizowane w ramach podstawy programowej. Wymagania kwalifikacyjne nauczyciela danego języka określa rozporządzenie w sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.
8. Zajęcia dodatkowe organizowane w przedszkolu finansowane są przez Gminę Gliwice.
9. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu odbywa się na podstawie: przedszkole prowadzi dla każdego oddziału dziennik zajęć przedszkola, w którym dokumentuje się przebieg pracy dydaktyczno-wychowawczej z dziećmi w danym roku szkolnym. Do dziennika zajęć wpisuje się dane dzieci, oznaczenie realizowanego programu wychowania przedszkolnego, odnotowuje się obecność dzieci na zajęciach dydaktyczno-wychowawczych oraz przeprowadzenie zajęć nauczyciel potwierdza swoim podpisem. W przedszkolu obowiązuje ponadto: dziennik terapii logopedycznej i terapii psychologicznej, dziennik zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka lub inne dzienniki w zależności od potrzeb placówki.
§ 7

1. Przedszkole jest placówką wielooddziałową.
§ 8

1. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez wicedyrektora zespołu. W szczególnych przypadkach przewiduje się aneksy do arkusza organizacji przedszkola, które przekazuje się organowi prowadzącemu placówkę do zatwierdzenia.
2. W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności :
1) liczbę dzieci i czas pracy poszczególnych oddziałów,
2) liczbę pracowników przedszkola, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze,
3) ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole,
4) przydział zajęć dodatkowych dla nauczycieli zgodnie z kwalifikacjami oraz pozostałych zajęć dodatkowych prowadzonych przez specjalistów w przedszkolu (w systemie elektronicznym)
§ 9

1. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez wicedyrektora ZSP na wniosek Rady Pedagogicznej z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów) oraz jest dostosowany do założeń programowych placówki.
2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem :
a) potrzeb i zainteresowań dzieci wynikających z ich rozwoju,
b) wymagań zdrowia i higieny pracy,
c) oczekiwań rodziców,
d) struktury organizacyjnej placówki.
3. Liczba miejsc organizacyjnych w przedszkolu wynosi do 170.
4. W trosce o prawidłowy rozwój psychoruchowy oraz przebieg wychowania i kształcenia dzieci stosuje się następujące proporcje zagospodarowania czasu
przebywania w przedszkolu w rozliczeniu tygodniowym:
• co najmniej 1/5 czasu na swobodną zabawę dzieci
• co najmniej 1/5 czasu ( w przypadku dzieci młodszych ¼ czasu) dzieci spędzają na wolnym powietrzu
• najwyżej 1/5 czasu zajmują zajęcia dydaktyczne
• pozostały czas 2/5 czasu zajmują czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne
5. Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada:
• sale zajęć dla poszczególnych oddziałów
• pomieszczenia administracyjno-gospodarcze
• zaplecze kuchenne
• szatnię dla dzieci i personelu
• łazienki, wc
• holl
• gabinet logopedyczno-psychologiczny
• ogród przedszkolny
6. Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego
z odpowiednio dobranymi urządzeniami dostosowanymi do wieku dzieci.
7. Organizowany jest jak najdłuższy pobyt dzieci na wolnym powietrzu zgodnie
z zaleceniami sposobu realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
§ 10

1. Przedszkole funkcjonuje od godziny 5.30 do godziny 17.00 przez cały rok z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący. Godziny pracy przedszkola mogą ulec zmianie w wyniku zmiany organizacji pracy.
2. Dzienny czas pracy przedszkola jest ustalony przez organ prowadzący, na wniosek dyrektora zespołu z uwzględnieniem realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, nie krótszy niż 5 godzin dziennie.
3. Każdego roku organ prowadzący przedszkola ustala przerwę w pracy placówki na wniosek dyrektora zespołu.
4. Okresowo może ulec zmianie organizacja pracy przedszkola – zmniejszenie lub zwiększenie liczby oddziałów.
Zmniejszenie liczby oddziałów może być spowodowane:
• niedostateczną ilością wniosków przyjęć dzieci do przedszkola,
• niską frekwencją zapisanych dzieci w ciągu roku.
Zwiększenie liczby oddziałów bądź zorganizowanie innych działań opiekuńczo- wychowawczych na terenie przedszkola może być spowodowane:
• potrzebami środowiska
• zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa i oddziaływania wychowawczo-opiekuńczego poza domem rodzinnym, zwłaszcza dzieciom pozbawionych rodziców, dzieciom pod opieką dziadków, dzieciom rodziców samotnie wychowujących, dzieciom rodziców pozbawionych częściowo praw rodzicielskich, dzieciom z rodzin zastępczych, dzieciom z rodzin o niskim statusie materialnym, dzieciom z rodzin objętych nadzorem sądowym oraz dzieciom z rodzin o różnych problemach życiowych.
5. Przedszkole na wniosek rodzica odpłatnie zapewnia dziecku opiekę poza godzinami przeznaczonymi na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
6. W przedszkolu istnieje możliwość korzystania z 1,2 lub 3 posiłków. Z wyżywienia mogą również korzystać pracownicy przedszkola wnosząc ogólnie obowiązującą opłatę.
7. Zasady odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu i za korzystanie z wyżywienia ustalane są przez organ prowadzący zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej w Gliwicach.
8. Warunki odpłatności, godziny przebywania dziecka w przedszkolu, rodzic zaznacza na wniosku, deklaracji lub innym dokumencie przyjęcia dziecka do przedszkola.
9. Zasady odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu i odpłatności za korzystanie z wyżywienia określają warunki zgodnie z Uchwałą Rady Miasta w Gliwicach.
W przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gliwice pobiera się opłatę za wyżywienie dziecka (koszt surowca) i opłatę za zapewnienie opieki dziecku poza godzinami koniecznymi do realizacji podstaw programowych wychowania przedszkolnego.
1) Zajęcia w ramach podstawy programowej w przedszkolu prowadzone przez Gminę Gliwice realizowane są w godzinach od 8:00-13:00.
2) Za zgodą Organu Prowadzącego zajęcia w ramach podstaw programowych mogą być realizowane w godzinach innych niż określone w punkcie 1.
3) Wysokość opłaty za wyżywienie, w skład której wchodzą koszty surowca, ustala dyrektor zespołu po zasięgnięciu opinii rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola oraz na podstawie przeprowadzonej kalkulacji kosztów.
4) Wysokość opłaty za zapewnienie dziecku opieki poza godzinami koniecznymi do realizacji podstaw programowych za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu jest określona w Uchwale Rady Miasta Gliwice.
5) Opłaty stałe tj. opłata za godziny mogą podlegać zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu na zasadach określonych przez organ prowadzący.
6) Opłaty pobiera się od rodziców bądź prawnych opiekunów dziecka na podstawie wniosku przyjęć dziecka do przedszkola, deklaracji lub innego dokumentu.
7) Opłaty wnoszone są na rachunek bankowy przedszkola.
8) W przypadku nieobecności dziecka zwrotowi podlega dzienny koszt surowców za każdy dzień nieobecności oraz opłaty za godziny.
9) Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu pobierane są z góry do 10 każdego dnia danego miesiąca. W przypadku nieterminowej wpłaty w następnym miesiącu nalicza się ustawowe odsetki za poprzedni miesiąc.
10) Za datę wniesienia wpłaty za przedszkole przyjmuje się datę wpływu na wyciągu bankowym przedszkola.


ROZDZIAŁ V
Pracownicy przedszkola
§ 11

1. W przedszkolu zatrudnia się widyrektora ZSP, nauczycieli, specjalistów oraz pracowników administracji i obsługi .
2. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli oraz innych pracowników określają odrębne przepisy.
§ 12

1. Dyrektor ZSP, za zgodą organu prowadzącego może utworzyć stanowisko wicedyrektora lub wicedyrektorów .
2. Do zadań wicedyrektora należy: Pełnienie funkcji zastępcy dyrektora ZSP.
Przygotowanie projektów programowo – organizacyjnych przedszkola (w tym plan rozwoju placówki).
Uczestniczenie w pracach zespołu ustalającego ocenę pracy nauczycieli. Obsługę informatyczną działalności placówki według zleceń dyrektora zespołu.
Przedkładanie Radzie Pedagogicznej wniosków dotyczących spraw wychowawczo – dydaktycznych.
Realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji, w zakresie przydzielonych zadań.
Organizowanie i koordynowanie bieżącego toku działalności pedagogicznej oraz spraw dotyczących nadzoru pedagogicznego w tym hospitacje.
Organizowanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli.
Utrzymywanie kontaktów z ramienia dyrekcji z rodzicami a także przyjmowanie tych rodziców i odpowiadanie na ich postulaty i skargi oraz załatwianie ich
Prowadzenie czynności związanych z nadzorem pedagogicznym oraz doskonaleniem zawodowym nauczycieli. Systematyczne kontrolowanie dokumentacji pedagogicznej oraz dyscypliny pracy nauczycieli. Kontrolowanie dokumentacji związanej z wyjściem poza teren przedszkola. Pełnienie stałej kontroli zastępstw nauczycielskich podczas nieobecności innych nauczycieli. Sprawowanie bieżącej kontroli nad wyposażeniem, urządzeniami i pomocami naukowymi wg przydzielonego nadzoru, tak by były one utrzymane w stanie umożliwiającym ich pełne wykorzystanie w warunkach obowiązujących wymogów higieny i bezpieczeństwa pracy. Pełnienie bieżącego nadzoru kierowniczego nad całym przedszkolem według ustalonego harmonogramu. Wykonywanie prac biurowych związanych z bieżącą działalnością przedszkola, a szczególnie zleconych przez dyrektora zespołu.

§ 13

1. Dyrektor ZSP powierza poszczególne oddziały opiece jednemu lub dwóm nauczycielom zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań oraz z uwzględnieniem propozycji rodziców (opiekunów prawnych).
2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej wskazane jest, aby nauczyciel (nauczyciele) opiekowali się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci do przedszkola.

§ 14

1. W przedszkolu zatrudnia się nauczycieli posiadających przygotowanie pedagogiczne jak i również posiadający dodatkowe kwalifikacje oraz specjalistów prowadzących zajęcia rewalidacyjne (psycholog, logopeda, nauczyciele z kwalifikacjami terapii pedagogicznej).
§ 15

1. Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczo i opiekuńczą zgodnie z obowiązującymi programami nauczania, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy, szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.
2. Do zakresu zadań nauczycieli należy:
• nauczyciel planuje i prowadzi pracę wychowawczo – dydaktyczną oraz opiekuńczą zgodnie z obowiązującym programem, ponosi odpowiedzialność za jej jakość.
• nauczyciel odpowiada przede wszystkim za życie, zdrowie bezpieczeństwo powierzonych mu dzieci.
• prowadzi dokumentację pedagogiczną z obowiązującymi przepisami szczegółowymi i wewnętrznymi ustaleniami.
• nauczyciel planuje pracę z dziećmi opracowując tygodniowy, dwutygodniowy lub miesięczny plan pracy zgodnie z decyzją Rady Pedagogicznej.
• nauczyciel zaplanowaną tematykę realizuje dobrowolnie w czasie w ciągu jednego lub kilku dni , tygodnia, miesiąca,
• zaplanowaną tematykę realizuje w trakcie zajęć z całą grupą, z małymi zespołami powstającymi spontanicznie z inicjatywy dzieci lub w zespołach dobieranych przez nauczyciela zgodnie z założonym celem działania, a także w trybie zajęć indywidualnych bądź wyrównawczych,
• plan dnia powinien mieć charakter otwarty pozwalający na uwzględnienie propozycji dzieci,
• plan pracy powinien mieć zachowaną właściwą proporcję czasową między formami proponowanymi przez nauczyciela a swobodną działalnością dzieci,
• część codziennych zajęć, zgodnie z zasadami higieny i potrzebami zdrowotnymi przedszkolaków, powinna odbywać się na powietrzu, jeżeli tylko pozwala na to pogoda.
• prowadzi i dokumentuje obserwacje pedagogiczne, mające na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci, wykorzystując uzyskane informacje o dziecku w planowaniu i realizowaniu pracy indywidualnej.
• współpracuje ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno- pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną,
• stosuje twórcze i nowoczesne metody nauczania i wychowania,
• planuje własny rozwój zawodowy – systematycznie podnosi swoje kwalifikacje przez aktywne uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego,
• dba o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troszczy się o estetykę pomieszczeń,
• eliminuje przyczyny niepowodzeń dzieci,
• realizuje zalecenia dyrektora i osób kontrolujących oraz zadania wynikające z bieżącej działalności placówki,
• bierze czynny udział w pracach Rady Pedagogicznej i realizuje jej postanowienia i uchwały,
• inicjuje i organizuje imprezy o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym,
• nauczyciele i rodzice współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci w ramach następujących form współpracy :
 uzyskiwania informacji o zadaniach wynikających z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i w danym miesiącu,
 przekazywania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju poprzez:
- organizowanie zebrań ogólnych i grupowych nie rzadziej niż dwa razy w roku,
- organizowanie indywidualnych spotkań z rodzicami, w celu wymiany bieżących informacji o dziecku oraz na tematy wychowawcze, z uwzględnieniem bezpieczeństwa dzieci,
- przeprowadzanie wywiadów, rozmów itp. w celu gromadzenia potrzebnych informacji o rodzinie,
- uczestnictwo rodziców w zajęciach, warsztatach, wycieczkach, uroczystościach,
- informowanie rodziców na tematy bieżącego życia w przedszkolu
- systematyczne eksponowanie prac dzieci na tablicach w szatni.
3. Nauczyciel wybiera program wychowania przedszkolnego spośród programów dopuszczonych do użytku szkolnego.
4. Nauczyciel ma prawo opracowania własnego programu wychowania przedszkolnego, który jest dopuszczony do użytku według odrębnych przepisów.
5. Nauczyciel ma prawo korzystania w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, Rady Pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo-oświatowych.
6. Przedszkole prowadzi inne formy współdziałania z rodzicami, które wynikają z diagnozy jakości pracy.
7. Do zadań logopedy w przedszkolu należy:
• przeprowadzanie badań wstępnych w celu ustalenia stanu mowy dzieci,
• diagnozowanie logopedyczne oraz odpowiednio do jego wyników organizowanie pomocy logopedycznej,
• prowadzenie indywidualnej i grupowej terapii logopedycznej dzieci, u których stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju mowy,
• organizowanie pomocy logopedycznej dla dzieci starszych z trudnościami w czytaniu i pisaniu, przy ścisłej współpracy z nauczycielami i specjalistami prowadzącymi zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
• organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci, rodziców, nauczycieli,
• podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem dziecka,
• wspieranie działań wychowawczych nauczycieli wynikających z programu dydaktyczno-wychowawczego oraz programu rozwoju przedszkola.
8. Do zadań psychologa w przedszkolu należy:
• prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących dzieci, w tym diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie ich mocnych stron,
• diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju dziecka, określenia odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec dzieci, rodziców i nauczycieli,
• organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno- pedagogicznej dla wychowanków, rodziców i nauczycieli,
• minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku przedszkolnym i poza-przedszkolnym dziecka,
• wspieranie wychowawców grup w działaniach wynikających z programu wychowawczo-dydaktycznego przedszkola,
• prowadzenie odpowiedniej dokumentacji – dziennika do którego wpisuje plan swoich zajęć, wykaz dzieci zakwalifikowanych do różnych zajęć, w szczególności pomocy psychologiczno-pedagogicznej, informacje o kontaktach z osobami i instytucjami, z którymi współdziała przy wykonywaniu swoich działań.
9. W przedszkolu zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi.
1) Ich podstawowym zadaniem jest zapewnienie sprawnego działania przedszkola jako instytucji publicznej, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości.
2) Robotnik do prac lekkich jest odpowiedzialny za obsługę techniczno – porządkową oraz zadania wynikające z opieki nad dziećmi i współdziałanie z nauczycielami ( pomoc w rozbieraniu i ubieraniu dzieci, opieka w czasie spacerów i wycieczek, pomoc przy myciu, korzystaniu z toalety, udział w przygotowaniu pomocy do zajęć, pomoc przy dzieciach w sytuacjach tego wymagających ).
3) Samodzielny referent wykonuje prace związane z całością spraw administracyjno - gospodarczych i żywieniem dzieci.
4) Pomoc wychowawcy jeżeli jest zatrudniona lub robotnik do prac lekkich wykonujący częściowo obowiązki pomocy wychowawcy spełnia czynności wychowawczo – opiekuńcze wobec wychowanków danego oddziału oraz wykonuje czynności związane z utrzymaniem czystości w pomieszczeniach.
5) Kucharka odpowiedzialna jest za prawidłowość przygotowania zdrowych i higienicznych posiłków .
6) Pomoc kuchenna pomaga kucharce w przyrządzaniu i przygotowywaniu posiłków.
7) Konserwator lub dozorca dba o właściwy stan techniczny urządzeń oraz dokonywanie bieżących napraw a także utrzymuje czystość wokół budynku, w ogrodzie.

ROZDZIAŁ VI
Zasady rekrutacji, prawa i obowiązki dzieci, bezpieczeństwo, pomoc psychologiczno-pedagogiczna, rodzice
§ 16

1. Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
2. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 5 lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
3. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie lub opinię o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 5 lat, nie dłużej niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, po zasięgnięciu opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
4. Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola na dany rok jest „Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola”, „Wniosek przyjęcia dziecka do przedszkola” lub wydrukowany z systemu elektronicznego „Formularz zgłoszenia dziecka do przedszkola”.
a) rekrutacja na dany rok szkolny odbywa się przy wsparciu systemu elektronicznego.
b) przy rekrutacji uzupełniającej dyrektor przedszkola powołuje komisję rekrutacyjną (kwalifikacyjną). Odwołania od decyzji komisji rekrutacyjnej rozpatruje dyrektor przedszkola.
c) zapisy dzieci do przedszkola dokonywane są w terminie podanym przez organ prowadzący.
d) przyjmowanie dzieci do przedszkola wspomagane jest przez program elektroniczny.
e) przy braku dostatecznej ilości zgłoszeń dzieci do przedszkola rekrutacja może trwać przez cały rok w celu uzupełnienia miejsc w oddziałach przedszkolnych.
5. W przypadku, gdy liczba zgłoszonych do przedszkola dzieci jest większa od ilości miejsc, powołana komisja kwalifikacyjna ustala dodatkowe kryteria przyjęć dzieci do przedszkola.
6. Dyrektor zespołu może w sytuacji zwiększonej liczby dzieci:
• zaproponować rodzicom złożenie wniosku przyjęć do innych przedszkoli,
• utworzyć listę dzieci oczekujących za zgodą rodzica w celu uzupełnienia frekwencji w ciągu roku,
• złożyć wniosek o utworzenie dodatkowego oddziału lub zorganizować inne działania opiekuńczo-wychowawcze na terenie placówki uwzględniając potrzeby zawarte w pkt. 5.
7. W pierwszej kolejności obowiązują kryteria przyjęć określone w ustawy o systemie oświaty tzw. kryteria ustawowe.
8. Prawa i obowiązki dzieci uczęszczających do przedszkola wynikają z Konwencji
Praw Dziecka a w szczególności:
• w przedszkolu dziecko jest traktowane z troską i życzliwością
• stosowanie kar nie może naruszać wolności osobistej
• niedopuszczalne jest stosowanie kar cielesnych
• w celu zapewnienia ogólnego bezpieczeństwa na teren przedszkola zabroniony jest wstęp osób nie upoważnionych
• szacunku do wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania,
• ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej
• opieki i ochrony
• akceptacji jego osoby
• partnerskiej rozmowy na każdy temat
• właściwie zorganizowanego procesu wychowawczo-dydaktyczno- opiekuńczego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej.
• poszanowania jego własności.
9. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując warunki pobytu dziecka w placówce, zapewniając jego bezpieczeństwo, a w szczególności:
• każdy odział przedszkolny posiada własną salę do zajęć dydaktyczno-wychowawczych z dostępem do łazienek,
• sale do zajęć dydaktyczno-wychowawczych spełniają również funkcję sal do zajęć i ćwiczeń ruchowych,
• przedszkole posiada szatnię dla dzieci wyposażoną w półki ubraniowe,
• liczba dzieci w danym oddziale jest dostosowana do specyfiki przedszkola i warunków lokalowych,
• zapewnia się dzieciom pełne bezpieczeństwo zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym uwzględniając stan techniczny budynku, sprawne urządzenia, korzystanie z pomocy dydaktycznych i zabawek,
• stosuje się w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i ppoż.,
• organizuje się możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego z odpowiednio dobranymi urządzeniami dostosowanymi do wieku i możliwości dziecka,
• uwzględnia się zasady bezpieczeństwa i ochrony zdrowia odpowiednio zagospodarowywując przestrzeń wokół budynku przedszkolnego,
• zapewnia się bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola uwzględniając udział wszystkich dzieci w różnorodnych formach krajoznawstwa i turystyki,
• organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej,
• zapewnia się dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa – zarówno pod względem fizycznym jak i psychicznym,
• jeżeli przerwa w działalności oświatowej przedszkola trwa co najmniej 14 dni, dyrektor wraz z przedstawicielem BHP dokonuje kontroli przedszkola pod kątem zapewnienia dzieciom i pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektu,
• nauczyciel każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć sprawdza salę zajęć przedszkola lub inne miejsce, w którym mają być prowadzone zajęcia. Jeżeli stan znajdującego się w nim wyposażenia stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa dzieci, niedopuszczalne jest rozpoczęcie zajęć.
• jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć – nauczyciel niezwłocznie je przerywa i wyprowadza z zagrożonych miejsc dzieci powierzone opiece przedszkola,
• nauczyciel zabawy i ćwiczenia prowadzi z zastosowaniem metod i urządzeń zapewniających pełne bezpieczeństwo biorących w nich udział dzieci,
• co najmniej raz w roku szkolnym pracownicy przedszkola biorą udział w próbnej ewakuacji dzieci z obiektu przedszkola,
• pracownicy przygotowujący posiłki w przedszkolu są zobowiązani do przestrzegania przepisów zawartych w „Dobrej praktyce higienicznej”,
• pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu obowiązków związanych z utrzymywaniem w czystości pomieszczeń przedszkola są zobowiązani do: utrzymywania pomieszczeń przedszkola w stanie czystości i pełnej sprawności technicznej, przechowywania i stosowania środków szkodliwych, łatwopalnych, żrących w sposób zgodny z zaleceniami producenta, używania przy sprzątaniu tylko takich środków, których właściwości są znane, a producent umieścił na opakowaniu atest dopuszczający produkt do sprzedaży,
• wszyscy pracownicy przedszkola są zobowiązani do przestrzegania przepisów zawartych w „Regulaminie BHP przedszkola”,
• dyrektor i nauczyciele współpracują z rejonową poradnią psychologiczno-pedagogiczną i poradniami specjalistycznymi, zapewniając w miarę potrzeb konsultację i pomoc.
10. Przedszkole organizuje i udziela wychowankom i ich rodzinom oraz nauczycielom pomoc psychologiczno-pedagogiczną poprzez:
• diagnozowanie środowiska wychowanków,
• rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka i umożliwianie ich zaspokojenia,
• rozpoznawanie przyczyn trudności w wychowaniu i nauczaniu dziecka,
• organizowanie różnorodnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
• wspieranie dziecka uzdolnionego,
• podejmowanie działań profilaktyczno-wychowawczych wynikających z programu wychowawczo-dydaktycznego przedszkola i wspieranie nauczycieli w tym zakresie,
• prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród wychowanków, nauczycieli i rodziców,
• wspieranie nauczycieli i dzieci w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci,
• udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych dziecka, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom,
• wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
• umożliwianie rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli,
• podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
11 Zadania, o których mowa w pkt. 7, są realizowane we współpracy z:
• rodzicami,
• nauczycielami i innymi pracownikami przedszkola,
• Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną i innymi poradniami specjalistycznymi,
• innymi przedszkolami,
• podmiotami działającymi na rzecz rodziny i dzieci.
12. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.
13. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu może być udzielana na wniosek:
a) rodziców,
b) nauczyciela, w szczególności wychowawcy i nauczyciela prowadzącego zajęcia specjalistyczne,
c) psychologa, logopedy,
d) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej,
14. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana w przedszkolu w formie:
 Zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, psychologicznych, wyrównawczych, rewalidacyjnych
 porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli,
 zajęć psycho - edukacyjnych dla rodziców.
15. Objęcie dziecka zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi, specjalistycznymi, zajęciami psycho - edukacyjnymi oraz uczęszczanie dziecka do grupy wyrównawczej wymaga zgody rodziców.
 Dzieci niepełnosprawne oraz niedostosowane społecznie mogą być przyjęte do przedszkola po przedłożeniu orzeczenia lub opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, określającego ich poziom rozwoju psychofizycznego i stan zdrowia.
17. Przedszkole zapewnia dzieciom, o których mowa w pkt. 13 realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, realizację programu wychowania przedszkolnego dostosowanego do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych z wykorzystaniem odpowiednich form i metod pracy dydaktycznej i wychowawczej, integrację ze środowiskiem rówieśniczym.
18. W przedszkolu może być organizowane wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Ma ono na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do momentu podjęcia nauki w szkole.
19. Warunki organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz kwalifikacje wymagane od osób prowadzących wczesne wspomaganie, a także formy współpracy z rodziną dziecka określają odrębne przepisy.
20. Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w następujących przypadkach:
1) gdy dziecko jest nosicielem choroby, a rodzic nie dostarczy zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do przebywania w przedszkolu,
2) nie uiszczenia opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu po trzech upomnieniach, dyrektor także może podjąć decyzję o skróceniu czasu pobytu dziecka do 5 godzin dziennie w ramach realizacji podstawy programowej bez korzystania z wyżywienia nawet w przypadku dziecka sześcioletniego realizującego roczne przygotowanie do podjęcia nauki w szkole.
3) długiej nie zgłoszonej i nieusprawiedliwionej nieobecności,
4) ze względu na zachowanie dziecka uniemożliwiające zapewnienie jemu lub innym dzieciom bezpieczeństwa i niepodjęcie przez rodziców współpracy zmierzającej do rozwiązania problemu (np. podjęcie terapii) lub gdy wykorzystane zostały wszelkie możliwości zmiany tej sytuacji,
5) ma skierowanie z poradni psychologiczno - pedagogicznej do nauczania specjalnego (jeżeli przedszkole nie może spełnić wymagań zawartych w orzeczeniu),
6) nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego Statutu.
21. W przypadku skreślenia dziecka z listy wychowanków w sytuacji opisanej w pkt. 20 dyrektor zobowiązany jest podjąć następujące działania:
a) zawiadomić rodziców na piśmie o konieczności podjęcia współpracy z przedszkolem w zakresie korekcji zachowań dziecka,
b) zaproponować rodzicom i dziecku odpowiednią pomoc,
c) zawiadomić organ prowadzący i sprawujący nadzór pedagogiczny o zaistniałym problemie oraz zamiarze skreślenia dziecka z listy przedszkolaków,
d) zawiadomić rodziców o podjętej decyzji na piśmie.
e) rodzice dziecka mają prawo odwołać się od decyzji dyrektora w przypadku skreślenia jego dziecka z listy wychowanków przedszkola.
22. Dziecko w wieku 5 i 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 5 lat lub 6.
23. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi, o którym mowa w pkt. 22, są obowiązani dopełnić czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola, a także zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia.
24. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:
a) przestrzeganie niniejszego Statutu,
b) zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce,
c) respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców podjętych w ramach ich kompetencji,
d) przyprowadzenie i odbieranie dziecka z przedszkola lub przez upoważnioną przez rodziców osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo,
e) terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu,
f) informowanie o przyczynach dłuższej nieobecności dziecka w przedszkolu,
g) niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.
25. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.
26. Rodzice mają prawo do:
a) zapoznania się z programem dydaktyczno-wychowawczym oraz zadaniami wynikającymi z programu rozwoju przedszkola i planów pracy w danym oddziale,
b) uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka,
c) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczyciela, psychologa i logopedy w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,
d) wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola.
27. Formy współpracy przedszkola z rodzicami:
a) zebrania grupowe,
b) konsultacje i rozmowy indywidualne z widyrektorem, nauczycielem, logopedą
psychologiem
c) kąciki dla rodziców,
d) zajęcia otwarte.

ROZDZIAŁ VII
Postanowienia końcowe
§ 17

1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej: dzieci nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji.
2. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. Przedszkole prowadzi między innymi następującą dokumentację: dokumentację awansu zawodowego nauczycieli, dokumentację związaną z nadzorem pedagogicznym, i inną dokumentację związaną z działalnością przedszkola. Dokumentację przechowuje się w specjalnych szafach, natomiast dokumentację archiwalną w archiwum przedszkola.
3. Dla zapewnienia znajomości Statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się udostępnianie zainteresowanym Statutu przez dyrektora zespołu.
4. Zasady gospodarki finansowej i materialnej przedszkola określają odrębne przepisy.
§ 18

1. Uchwalenie statutu przedszkola i dokonywanie nowelizacji następuje w drodze podejmowania uchwał przez Radę Pedagogiczną.
2. Mocą uchwały Rady Pedagogicznej zatwierdzoną z dnia 31.08.2016r. Statut wchodzi w życie od 01.09.2016r.Przewodnicząca Rady Pedagogicznej Rada Pedagogiczna
Uchwała Nr /2015
Rady Pedagogicznej Przedszkola Miejskiego nr 34 w Gliwicach
z dnia 01 września 2015r.


w sprawie: przyjęcia Statutu Przedszkola Miejskiego nr 34 im. Kubusia Puchatka w Gliwicach.

Na podstawie art. 50 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia MENiS z dnia 21 maja 2004r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001r. nr 61, poz. 624 ze zm.)

Rada Pedagogiczna Przedszkola Miejskiego nr 34 w Gliwicach postanawia przyjąć Statut Przedszkola Miejskiego nr 34 im. Kubusia Puchatka w Gliwicach, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 1
Traci moc Uchwała Rady Pedagogicznej z dnia

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.09.2015r.

Przedszkolowo.pl logo