Regulaminy i procedury

Procedura dotycząca zdrowych i bezpiecznych warunków przebywania dzieci w przedszkolu,
w szczególności przyprowadzania dzieci zdrowych do Przedszkola Miejskiego nr 34 w Gliwicach


Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r – Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006r, nr 97, poz. 674 z późn. zm), Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach.( Dz. U. z 2001 r, nr 126, poz.1384 ze zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001, Nr 61, poz. 624, z 2002 r. Nr 10, poz. 96, z 2003 r. Nr 146, poz.1416, z 2004 r. Nr 66, poz.606; z 2005 r. Nr 10, poz.75 oraz z 2007r. Nr 35, poz.222, ze zm), Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach
i placówkach (Dz. U. z 2003r. Nr 6, poz. 69) Statut Przedszkola Nr 34 w Gliwicach, Stanowisko Ministra Zdrowia w sprawie możliwości podawania leków dzieciom przez nauczycieli w szkole i przedszkolu z dnia 29.10.2010, Pismo Rzecznika Praw Dziecka z dnia 23 czerwca 2010r.


1. Cel procedury

Zapewnienie zdrowych i bezpiecznych warunków przebywania, w tym ochrona zdrowia dziecka w przedszkolu.


2. Zakres procedury

Dokument reguluje zasady bezpiecznego i higienicznego pobytu dziecka w przedszkolu, sposoby monitorowania oraz uprawnienia i obowiązki nauczycieli oraz rodziców w stosunku do chorych dzieci.


3. Definicja przedmiotu procedury

Przyprowadzanie do przedszkola dzieci zdrowych i oddanie pod opiekę nauczycielki.
Odebranie przez rodzica dziecka z przedszkola w przypadku złego samopoczucia lub pogorszenia stanu zdrowia.


4. Kogo dotyczy procedura? Do przestrzegania procedury zobowiązani są rodzice, opiekunowie prawni, osoby upoważnione i pracownicy przedszkola.

5. Podmiotem przestrzegania procedury są:
Rodzice (prawni opiekunowie), nauczycielki, dyrektor

6. Obowiązki, odpowiedzialność, upoważnienia osób realizujących zadanie, które jest przedmiotem procedury
Rodzice (prawni opiekunowie):
- przyprowadzają do przedszkola dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych i urazów
- odbierają dzieci z przedszkola, w przypadku pogorszenia stanu zdrowia, w ustalonym przez
procedurę trybie,
- upoważniają pisemnie inne osoby do odbierania dziecka z przedszkola,
- podają prawidłowy i aktualny telefon kontaktowy
- odpowiadają za zdrowie i bezpieczeństwo swojego dziecka.
- stosują się do obowiązujących procedur

Nauczycielki:
- informują rodziców o stanie zdrowia i samopoczucia dziecka
- powiadamiają telefonicznie rodziców o złym samopoczuciu dziecka
- odpowiadają za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci od momentu przyprowadzenia do sali do
chwili odebrania przez rodzica lub osobę upoważnioną,
- sprawdzają na bieżąco zgodność podanych danych kontaktowych
- prowadzą działania prozdrowotne
- stosują się do obowiązujących procedur

Dyrektor
- zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w placówce, a także bezpieczne
i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych poza obiektem.
- wypracowuje wspólnie z radą pedagogiczną uregulowania dotyczące bezpiecznego pobytu
dziecka w przedszkolu
- monitoruje realizację zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom, w tym
ochronę zdrowia dzieci
- podejmuje starania w celu zorganizowania w przedszkolu profilaktycznej opieki zdrowotnej
dla dzieci
- w przypadku zgłoszeń przez rodziców/opiekunów prawnych (osobiście, telefonicznie lub elektronicznie) przynajmniej kilku przypadków zachorowań dzieci na choroby zakaźne podaje informację na tablicy ogłoszeń.

Opis procedury
6.1.Rodzice przyprowadzają do przedszkola TYLKO DZIECI ZDROWE.
6.2.Dziecka chorego lub z podejrzeniem choroby NIE NALEŻY przyprowadzać do przedszkola. Dzieci z wyraźnymi objawami chorobowymi (np. zakatarzone, przeziębione, kaszlące, z gorączką, wysypką, itp) nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi.
6.3.W stanach infekcji, chorób skórnych, zakaźnych oraz po urazach (złamania, zabiegi chirurgiczne, inne) dziecko NIE MOŻE UCZĘSZCZAĆ do przedszkola do czasu całkowitego wyleczenia.
6.4.Rodzice mają obowiązek zgłaszania do dyrektora (zastępcy) wszelkich poważnych dolegliwości i chorób zakaźnych dziecka oraz udzielania wyczerpujących informacji na ten temat.
6.5.Nauczyciele na bieżąco podają rodzicom informację o samopoczuciu dziecka lub zauważonych zmianach w zachowaniu w czasie pobytu w przedszkolu.
6.6. W celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci w przedszkolu nauczyciel może nie przyjąć do grupy dziecka chorego z widoczną infekcją roznoszoną drogą kropelkową.
6.7. W czasie pobytu dziecka w placówce, w przypadku zaobserwowania, wystąpienia lub zgłoszenia przez dziecko niepokojących objawów i złego samopoczucia, stanowiącego zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania samego dziecka oraz innych dzieci
w przedszkolu ( m.in. uporczywy kaszel, uporczywy katar, wymioty, biegunka, ból brzucha, ból ucha, wysypka niewiadomego pochodzenia, podwyższona temperatura, urazy i inne) NAUCZYCIEL MA OBOWIĄZEK POWIADOMIENIA telefonicznego rodzica/opiekuna prawnego oraz poinformowania dyrektora (zastępcy) o stanie zdrowia dziecka.
6.8.Po otrzymaniu od nauczyciela lub dyrektora (zastępcy) informacji o stanie zdrowia dziecka, RODZIC JEST ZOBOWIĄZANY DO NIEZWŁOCZNEGO ODEBRANIA dziecka z przedszkola, ze wskazaniem konieczności konsultacji lekarskiej.
6.9 W sytuacji niemożności nawiązania kontaktu z rodzicami, nauczyciel lub dyrektor (zastępca) podejmują wszelkie dostępne czynności w celu nawiązania kontaktu
z osobami upoważnionymi przez rodziców do odbioru dziecka.
6.10.W sytuacjach nagłych, gdy stan zdrowia dziecka wymaga natychmiastowej interwencji lekarskiej, lub w razie wystąpienia wypadku dziecka na terenie przedszkola i poza nim nauczyciel, jest zobowiązany natychmiast powiadomić dyrektora oraz:
- zapewnić udzielenie pierwszej pomocy,
- zawiadomić rodziców, prawnych opiekunów dziecka,
-podjąć środki zapobiegawcze w stosunku do innych dzieci,
- w razie potrzeby wezwać Pogotowie Ratunkowe
- zawsze gdy wypadek jest ciężki, powiadomić organ prowadzący i prokuraturę.
6.11.W przypadku wystąpienia u dziecka choroby zakaźnej przedszkole może żądać od rodzica, a rodzice są zobowiązani do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zakończenie leczenia.
6.12.W przypadku stwierdzenia u dziecka alergii różnego typu rodzice są zobowiązani do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego wskazującego rodzaj alergii.
6.13.Stwierdzone alergie pokarmowe i związane z tym szczególne wymagania żywieniowe należy zgłaszać do dyrektora (tylko wtedy będą przestrzegane). Przedszkole w miarę swoich możliwości zapewnia przestrzeganie diety u dzieci zgodnie ze wskazaniami lekarskimi.
6.14.W przedszkolu nie podaje się dzieciom żadnych leków - doustnych, wziewnych oraz
w postaci zastrzyków, maści i żelu itp.
6.15.W przypadku, gdy do przedszkola uczęszczają dzieci z chorobami przewlekłymi
i występuje konieczność stałego podawania leków, stosuje się odrębną procedurę.
6.16. Przyprowadzenie dziecka do przedszkola jest równoznaczne z wyrażeniem zgody rodziców na udział dziecka we wszystkich zajęciach, spacerach i wycieczkach. Przedszkole, zgodnie z obowiązującym prawem, nie spełnia życzeń rodziców, aby dzieci po przebytych chorobach i dłuższej nieobecności nie wychodziły na powietrze i nie uczestniczyły
w spacerach i zabawach w ogrodzie przedszkolnym ( nie ma możliwości pozostawienia dziecka lub części grupy w sali).
6.17.Pomieszczenia przedszkola, w których odbywają się zajęcia, wietrzy się dokładnie
w czasie pobytu dzieci na powietrzu, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
6.18.Ubiór dziecka oraz obuwie zmienne, powinny być wygodne, praktyczne, bezpieczne oraz dostosowane do warunków atmosferycznych, w tym umożliwiające codzienny pobyt dziecka na powietrzu. Wskazane jest, szczególnie w grupach młodszych, pozostawienie przez rodziców „zapasowych” części garderoby.
6.19 W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich wychowanków przedszkola, Rodzice
i personel placówki są zobligowani do współpracy oraz wzajemnego poszanowania praw
i obowiązków wszystkich podmiotów niniejszej procedury.
6.20. Procedura obowiązuje w równym stopniu wszystkich rodziców/opiekunów prawnych oraz wszystkich pracowników przedszkola.

Tryb dokonywania zmian w procedurze
Zmian w niniejszej procedurze dokonuje dyrektor w formie pisemnej, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

Procedura przyjęta do realizacji w Przedszkolu nr 34 w Gliwicach w dniu 01.09.2011r., upubliczniona na stronie internetowej.

Przyjęłam do realizacji:

Ewa Perczyńska .......................................

Ewa Heberle .......................................

Katarzyna Heberle ……………………...

Stanisława Babisz ……………………….

Ilona Derleta …………………………......

Ewa Serafin................................................

Alicja Ilczyszyn …………………………

Joanna Mierzwicka-Buzek..........................

Mariola Zioło ….........................................

Maria Wieczorkiewicz...............................

Teresa Zackiewicz......................................

Anna Zuber................................................. Dyrektor: Zuzanna Antosik
Przedszkolowo.pl logo