Program zdrowotny

PROGRAM "BĄDŹMY ZDROWI"
DLA PRZEDSZKOLA PROMUJĄCEGO ZDROWIE
NA LATA 2015 - 2018

Przedszkole Miejskie nr 34
Zespół ds. Promocji Zdrowia
ul. Chatka Puchatka 9 Ewa Perczyńska
44-109 Gliwice Ewa Pielok
Katarzyna Żydek
WSTĘP


Program "Bądźmy zdrowi" został stworzony przez nauczycieli Przedszkola Miejskiego nr 34 w Gliwicach. Jego celem jest poprawienie zdrowia dzieci, nauczycieli, ich kondycji fizycznej i zdrowego stylu życia. Przedszkole Miejskie nr 34 od wielu lat prowadzi w tym zakresie działania, dzięki czemu już wiele osiągnęliśmy. Chcielibyśmy jednak poprzez zatwierdzenie tego programu i dołączenie do Sieci Szkół Promujących Zdrowie podjąć działania bardziej usystematyzowane. Udział w tym projekcie będzie także okazją do zdobycia nowych doświadczeń i kompetencji, a także rozwinięcia współpracy pomiędzy członkami Rady Pedagogicznej.
Przedszkole Miejskie nr 34 jest placówką oświatową, której głównych celem jest wychowanie i kształtowanie młodego pokolenia. W Przedszkolu Miejskim nr 34 jest 7 oddziałów. Łączna liczba dzieci to 175 dzieci w przedziale wiekowym od 3 do 5 lat. W programie "BĄDŹMY ZDROWI" uczestniczyć będzie całe przedszkole ( dzieci, kadra pedagogiczna, rodzice, pracownicy). Przedszkole Miejskie nr 34 w Gliwicach ma korzystną lokalizację. W bliskim sąsiedztwie ma las, Stadion Sportowy i Szkołę Podstawową z basenem. Jest też w posiadaniu dużego, funkcjonalnego i dobrze wyposażonego ogrodu z placem zabaw. Ogród ma też wydzieloną, niedużą część , gdzie uprawiane są zioła. To wszystko z połączoną chęcią wychowywania zdrowych obywateli, stwarza dogodne warunki do realizacji założeń naszego programu.
W przedszkolu przeprowadzono diagnozę wstępną ( przeprowadzono ankiety wśród nauczycieli, nie pedagogicznych pracowników przedszkola i rodziców. Dzieci natomiast wypełniły test obrazkowy ).
Z analizy ankiet wynika że działania prowadzone w placówce do tej pory były dobre. W przedszkolu dba się o zdrowie dzieci, ich zdrowe żywienie i zapewnia się bezpieczne warunki ich pobytu. Budynek przedszkola i jego pomieszczenia są w dobrym stanie technicznym i są utrzymane w należytym porządku i czystości. W programie opracowano kilka modułów, które będą realizowane przez trzy lata, a następnie poddane ewaluacji.

CEL GŁÓWNY:

Kształtowanie i rozwój młodego człowieka świadomie dbającego o swoje zdrowie i kondycję fizyczną.


CELE SZCZEGÓŁOWE:
1. Kształtowanie zdrowego stylu życia i stwarzanie warunków sprzyjających zdrowiu,
2. Kształtowanie postaw prorodzinnych, prozdrowotnych i prospołecznych,
3. Propagowanie różnych dyscyplin sportowych,
4. Kształtowanie nawyków higienicznych.


PODSTAWY PRAWE:

1. USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2 grudnia 2004 r. poz. 2572 z późn. zm.)
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach (Dz. U. z dnia 22 stycznia 2003 r.)
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół
5. Koncepcja Pracy Przedszkola Miejskiego nr 34 w Gliwicach
6. Statut Przedszkola Miejskiego nr 34 w Gliwicach

TREŚCI KSZTAŁCENIA

MODUŁ I: ZDROWE ODŻYWIANIE SIĘ
Treści Procedury osiągania celu
Przewidywane efekty
1. Poszerzenie wiedzy na temat zdrowego odżywiania - Piramida zdrowego żywienia - zastosowanie różnych technik plastycznych,
- Analiza etykiet spożywczych - zabawa w sklep ze zdrową żywnością,
- układanie jadłospisów,
- pogadanki na temat zdrowego odżywiania się - zajęcia dla dzieci, prelekcje dla rodziców,
- organizacja zdrowego tygodnia. I.1.A) dzieci znają i wymieniają wartości odżywcze poszczególnych produktów piramidy
I.1. B) dzieci wiedzą, z jakich produktów powinna składać się codzienna dieta człowieka
I.1. C) dzieci znają nazwy, wygląd i smak zdrowych, pełnowartościowych produktów
I.1. D) z pomocą nauczyciela potrafią ułożyć jadłospis na różne okazje, składający się ze zdrowych produktów

2.Kształtowanie prawidłowych nawyków postępowania
- Dostarczenie wzorców- własne zachowania , jak i zachowania rodziców,
- Zapewnienie stałego dostępu do wody źródlanej dla wszystkich dzieci,
- Przygotowywanie na przedszkolne zabawy zdrowych napojów i przekąsek,
- Konkurs plastyczny - "Woda - źródło życia"
- Dostępność rozmaitych pokarmów o dużej wartości odżywczej
- Regularne spożywanie posiłków
I.2.A) dzieci potrafią wskazać produkty stanowiące bazę zdrowego posiłku
I.2.B) dzieci wybierają wodę, rezygnując z napojów słodkich i gazowanych
I.2.C) dzieci wiedzą, że warzywa i owoce są najlepszą przekąską w ciągu dnia
I.3.D) dzieci spożywają regularnie posiłki w placówce

3.Higiena i kultura przygotowywania i spożywania posiłków - Wprowadzenie drugiego śniadania-owoce, warzywa, soki, jogurty.
- przypomnienie z jakich naczyń i sztućców należy korzystać - zajęcia, pogadanka
- kształtowanie nawyku mycia rąk - przedstawienie wiersza, pogadanka, pokaz, zajęcia praktyczne
- Konkurs plastyczny - NIE WSZYSTKO CO KOLOROWE TO ZDROWE.
- Konkurs kulinarny - ZDROWA PRZEKĄSKA

I.3.A) dzieci rozumieją potrzebę prawidłowego odżywiania się
I.3.B) dzieci potrafią kulturalnie zjeść posiłek.
I.3.C) dzieci potrafią nakryć do stołu przed posiłkiem.
I.3.D) dzieci wiedzą i potrafią rozróżnić dobre i złe składniki żywieniowe.

I.3.E) dzieci potrafią wykonać pod nadzorem N. prostą sałatkę.


MODUŁ II : RUCH TO ZDROWIE

Treści Procedury osiągania celu Przewidywane efekty
1. Wpływ aktywności fizycznej na zdrowie - zajęcia gimnastyczne w poszczególnych grupach wiekowych (czas i częstotliwość zajęć zróżnicowana wg wieku),
- zajęcia przyrodnicze - w terenie (praktyczne) i w sali (pogadanka, pokaz),
- poznanie podstawowych zasad przeprowadzenia rozgrzewki - wykonanie przez dzieci po jednym ćwiczeniu
- organizowanie zajęć dodatkowych propagujących aktywny styl życia - tańce, rytmika, zajęcia sportowe,
- konkurs fotograficzny - "Moja sportowa rodzina" II.1.A) dzieci potrafią wyjaśnić znaczenie aktywności fizycznej w życiu człowieka,
II.1.B) dzieci wiedzą, jak przeprowadzić rozgrzewkę, wykonują samodzielnie ćwiczenia,
II.1.C) dzieci znają i potrafią wykonać ćwiczenia ruchowe, układy choreograficzne,
II.1.D) dzieci aktywnie spędzają czas wolny w domu i poza nim z rodziną,

2. Aktywne sposoby spędzania wolnego czasu - Spotkanie z osobami, które lubią sport - pogadanka na temat różnych dyscyplin sportowych,
- Aktywność ruchowa na "zielonej kolonii" - poznanie gier i zabaw ruchowych,
- uczestniczenie w zawodach, konkursach sportowych
- zorganizowanie festynu środowiskowego, II.2.A) dzieci znają i stosują aktywne sposoby spędzania czasu wolnego,
II.2.B) dzieci potrafią zaplanować swój czas wolny, uwzględniając różne dyscypliny sportowe,
II.2.C) dzieci znają zasady aktywnego wypoczynku,
II.2.D) dzieci korzystają z aktywnego wypoczynku,
3. Korygowanie i zapobieganie wadom postawy - zajęcia gimnastyki korekcyjnej,
- Szkolenie na temat korygowania i zapobiegania wadom postawy,
- obserwacja dzieci pod kątem niektórych wad postawy, II.3.A) dzieci wykonują ćwiczenia zapobiegające wadom postawy,
II.3.B) zwiększenie wiedzy i umiejętności personelu pedagogicznego,
II.3.C) umiejętność rozpoznania niektórych wad postawy,
II.3.D) dzieci rozumieją znaczenie i rolę prawidłowej postawy ciała
II.3.E) dzieci uczestniczą w zajęciach gimnastyki korekcyjnej,
4. Higiena ciała i ubioru - przedstawienie zasad dotyczących higieny ciała i ubioru (ubiór sportowy w najstarszych grupach),
- Przedstawienie strojów na różne pory roku - zajęcia dydaktyczne II.4.A) dzieci znają zasady higieny osobistej,
II.4.B) dzieci przestrzegają higieny osobistej,
II.4.C) dzieci dbają o czystość swojego stroju

MODUŁ III : ZADBANIE O JESZCZE LEPSZE BEZPIECZEŃSTWO
Treści Procedury osiągania celu Przewidywane efekty
1. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym - Wycieczka do Komisariatu Policji - poznanie zasad bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym
- Prelekcja Policji na terenie przedszkola, w towarzystwie Przyjaciela Policji "Sznupka", dotycząca znaków drogowych i ich przestrzegania
- zajęcia, pogadanki, pokaz na zajęciach dydaktycznych III.1.A) dzieci potrafią prawidłowo zachować się podczas przechodzenia przez przejście do tego wyznaczone,
III.1.B) dzieci znają i starają się przestrzegać poznanych znaków drogowych,
III.1.C) dzieci stosują przepisy ruchu drogowego w praktyce
2. Bezpieczeństwo w czasie wypoczynku - Prezentacja przedstawiona przez nauczycieli na temat bezpiecznego zachowania się nad wodą i w górach
- Pogadanka o sposobach ochrony przed nadmiernym nasłonecznieniem,
- Konkurs plastyczny - "Bezpieczny wypoczynek"
III.2.A)dzieci potrafią wymienić przynajmniej kilka zagrożeń w czasie wypoczynku w górach i nad wodą
III.2.B) dzieci potrafią wymienić kilka sposobów ochrony przed nasłonecznieniem
III.2.C) dzieci znają zabawy i gry, które są bezpieczne dla niego i innych
3. Bezpieczeństwo w codziennym życiu - Zajęcia na temat zagrożeń wynikających z niesprzyjających zjawisk atmosferycznych,
- Spotkanie i zajęcia ze strażakami z Ochotniczej Straży Pożarnej,
- Szkolenie dla Rady Pedagogicznej na temat bezpieczeństwa
- wycieczka do lasu - niebezpieczne zwierzęta i rośliny III.3.A) dzieci znają zagrożenia wynikające z niesprzyjających zjawisk atmosferycznych,
III.3.B) dzieci wiedzą, jakie istnieją zagrożenia wynikające z kontaktu z niebezpiecznymi zwierzętami i roślinami,
III.3.C) większa wiedza nauczycieli na temat niebezpieczeństw i ich zapobieganiu,
III.3.D) dzieci znają numery alarmowe
III.3.E) dzieci znają i przestrzegają zasad zachowania się w trakcie zagrożeń
4. Bezpieczeństwo w przedszkolu - Kształtowanie prawidłowych postaw społecznych - pogadanka na temat większych potrzeb osób niepełnosprawnych, pomoc i opieka
- Bezpieczny czas wolny - wprowadzanie zabaw muzycznych, ruchowych, tanecznych, stolikowych w czasie wolnym dzieci
- Mój czas wolny - konkurs teatralny na dowolny temat III.4.A) dzieci organizują bezpieczne zabawy w czasie wolnym,
III.4.B) dzieci znają i przestrzegają zasad bezpieczeństwa
III.4.C) dzieci wiedzą, jak w bezpieczny sposób opuścić placówkę w wypadku zagrożenia,


EWALUACJA PROGRAMU prowadzona będzie po zakończeniu realizacji zadań każdego z modułów lub jego strukturalnych części.


EWALUACJA :

1. Przeprowadzenie ankiet wśród nauczycieli i pracowników nie pedagogicznych,
2. Obserwacja zajęć - dyrektor, wicedyrektor,
3. Obserwacja zmian zachowań i nawyków - dyrektor, wicedyrektor, nauczyciele, rodzice,
4. Analiza wytworów pracy dzieci - zespół ds. promocji zdrowia
5. Analiza dokumentów - plany działań, wyniki ewaluacji, arkusze diagnozy

BIBLIOGRAFIA:
1. B. Woynarowska, M. Sokołowska: Koncepcja i zasady tworzenia szkoły promującej zdrowie.
2. I. Lutze, M. Sokołowska, B. Woynarowska-Sołdan: Narzędzia do autoewaluacji w szkole promującej zdrowie. W: Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia w szkole. Zeszyt 10 i 11
3. B. Woynarowska (red): Jak tworzymy szkołę promującą zdrowie.
4. Woynarowska Barbara (red.): Organizacja i realizacja edukacji zdrowotnej w szkole. Poradnik dla dyrektorów szkół i nauczycieli. Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2011
Przedszkolowo.pl logo