Koncepcja pracy przedszkola

WIZJA PRZEDSZKOLA – lata 2014-2019

Strona programowa

1.Proponowane oferty edukacyjne w zakresie organizowania różnorodnych zajęć, w tym dodatkowych stworzą warunki do kreatywności i kształtowania u dzieci wszechstronnego rozwoju.
2.Funkcjonować będą ciekawe kąciki tematyczne związane odpowiednio z tematyką planu rozwoju na dany rok.
3.Praca personelu przedszkola oraz wszystkich organów współdziałających będzie
ukierunkowana na tworzenie dobrych, partnerskich kontaktów z dziećmi, na rozwijanie empatii, tolerancji i wzajemnej pomocy
4.Przedszkole będzie pracować w oparciu o nowoczesną dydaktykę. Będzie
wdrażać własne programy autorskie.
5.Przedszkole będzie wydawać swoje czasopismo i gazetki grupowe kierowane do rodziców i dzieci.
6.Nauczyciele będą prowadzić stałą obserwację postępów dzieci w celu
przygotowania ich możliwie jak najlepiej do dalszej edukacji (skala gotowości szkolnej dzieci uczestniczących w zajęciach przedszkolnych poprzedzających pójście do szkoły) oraz będą zmierzać do stałego podnoszenia poziomu placówki (miernik – diagnoza jakości pracy przedszkola).

Strona organizacyjna

1.Kadra pedagogiczna nadal będzie podnosić poziom wykształcenia: studia podyplomowe, kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria, konferencje.
2.Rada Pedagogiczna pod kierunkiem lidera będzie doskonalić się w ramach Wewnątrzprzedszkolnego Doskonalenia Nauczycieli.
3.Dzieci będą miały możliwość uczestniczenia w zajęciach dodatkowych (języki obce, religia, taniec towarzyski, zajęcia rytmiczno – muzyczne, gimnastyka korekcyjna, warsztaty: np.: przyrodniczo – ekologiczne, plastyczne, techniczne, rękodzieło, matematyczne itp.).
4.Zajęcia dodatkowe, zajęcia otwarte, warsztaty, uroczystości, wyjazdy będą prowadzone przy integracji z rodzicami.
5.Przedszkole będzie promowało swoje „logo „.
6.Działania personelu przedszkola będą nastawione na promowanie swoich osiągnięć na łamach możliwych mediów oraz przez akcję otwartych drzwi.
7.Przedszkole nadal będzie rozwijać współpracę z rodzicami , ze społecznością lokalną, z organem prowadzącym przedszkole i organem sprawującym nadzór.
8.Przedszkole nadal będzie współpracowało z Powiatowym Urzędem Pracy w celu pozyskiwania stażystów do pracy z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych, z OPS- Działem Profilaktyki i Pomocy Dzieciom i Rodzinie, z Sądem Rejonowym – Wydziałem Rodzinnym i Nieletnim celem pomocy dziecku i rodzinie.
9.Rodzice nadal będą mieli zorganizowany system doradztwa w problemach wychowawczych i rozwojowych swojego dziecka poprzez pedagogizację (gazetki, czasopismo, publikacje), współpracę z logopedą, psychologiem, pracownikami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, pracownikami OPS, Sądu, Caritasu.
10.Przedszkole zwiększy wymiar etatu psychologa i logopedy - organizowanie dzieciom i rodzicom pomocy psychologiczno – pedagogicznej, realizowanie programów dotyczących wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
11.Przedszkole nawiąże kontakt z instytucjami promującymi sztukę, teatr, malarstwo w celu podniesienia usług edukacyjnych.
12.Placówka uściśli systematyczną współpracę z bibliotekami w celu rozbudzenia u dzieci zainteresowania książką.
13.Działania na rzecz rozwoju mowy dzieci będą wspierane przez współpracę z pracownikami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, z logopedą.
14.Placówka będzie wspierała działania dotyczące poznawania dziedzictwa kulturowego (sztuka, teatr, malarstwo) w regionie.


Strona materialna

1. Otoczenie wokół budynku swoją estetyką i różnorodnością roślinności będzie stwarzało okazję do atrakcyjności przedszkola.
2. Modernizacja ogrodu przedszkolnego z tyłu budynku polepszy tą efektywność.
3. Ogród swoją funkcjonalnością i różnorodnością sprzętu oraz roślin będzie okazją do zabaw dzieci.
4. Wnętrza przedszkola będą estetyczne, barwne i funkcjonalne:
- sale zabaw – kolorowe ściany
- nowe meble dla dzieci
5. Nauczyciele i personel będzie wykorzystywać do działań związanych z rozwojem placówki sprzęt komputerowy z dostępem do internetu, drukarkę, kserokopiarkę, fax.
6. Działania dzieci i nauczycieli będą wspierane nowoczesnymi pomocami dydaktycznymi pozyskiwanymi od sponsorów, rodziców
7. Przedszkole będzie pozyskiwać nadal pomoc materialną i finansową poprzez współpracę:
- z zakładami handlowymi, hurtowniami, instytucjami, fundacjami
- zakładami i firmami, w których pracują rodzice
- sprzedaż prac z aukcji dziecięcych, kiermasze
- festyny, pikniki.
Przedszkolowo.pl logo