Ewaluacja zewnętrzna

Nadzór pedagogiczny
System Ewaluacji Oswiaty
RAPORT Z EWALUACJI
PROBLEMOWEJ
Przedszkole Miejskie nr 34
Gliwice
Kuratorium Oswiaty w Katowicach
Przedszkole Miejskie nr 34 2/15
Wstep
Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnetrznej przeprowadzonej w przedszkolu przez wizytatorów
do spraw ewaluacji. Raport z ewaluacji problemowej dotyczy jednego lub kilku z przedstawionych poni¿ej
wymagan panstwa.
Ewaluacja zewnetrzna polega na zbieraniu i analizowaniu informacji na temat funkcjonowania przedszkola
w obszarach wyznaczonych przez wymagania panstwa:
1. Przedszkole realizuje koncepcje pracy ukierunkowana na rozwój dzieci.
2. Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci sa zorganizowane w sposób sprzyjajacy uczeniu sie
3. Dzieci nabywaja wiadomosci i umiejetnosci okreslone w podstawie programowej.
4. Dzieci sa aktywne.
5. Respektowane sa normy społeczne.
6. Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzglednieniem ich indywidualnej sytuacji
7. Nauczyciele współpracuja w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych.
8. Promowana jest wartosc wychowania przedszkolnego.
9. Rodzice sa partnerami przedszkola.
10. Wykorzystywane sa zasoby przedszkola i srodowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju.
11. Przedszkole w planowaniu pracy uwzglednia wnioski z analizy badan zewnetrznych i wewnetrznych.
12. Zarzadzanie przedszkolem słu¿y jego rozwojowi.
Ewaluacja ma tak¿e na celu ustalenie poziomu spełniania przez przedszkole wymagan zawartych
w rozporzadzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7.10.2009r. wraz ze zmianami z dnia 10.05.2013r.
Przedszkole mo¿e spełniac te wymagania na pieciu poziomach:
l Poziom E - oznaczajacy niski stopien wypełniania wymagania przez przedszkole.
l Poziom D - oznaczajacy podstawowy stopien wypełniania wymagania przez przedszkole.
l Poziom C - oznaczajacy sredni stopien wypełniania wymagania przez przedszkole.
l Poziom B - oznaczajacy wysoki stopien wypełniania wymagania przez przedszkole.
l Poziom A - oznaczajacy bardzo wysoki stopien wypełniania wymagania przez przedszkole.
Przedszkole Miejskie nr 34 3/15
Opis metodologii
Badanie zostało zrealizowane w dniach 03-04-2014 - 04-04-2014 przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji,
w skład którego weszły: Beata Orwat-Nowacka, Beata Zielinska. Badaniem objeto 54 rodziców (ankieta
i wywiad grupowy) i 3 nauczycieli (ankieta i wywiad grupowy). Przeprowadzono wywiad indywidualny
z dyrektorem placówki, grupowy z przedstawicielami samorzadu lokalnego i partnerów przedszkola, analize
dokumentacji. Na podstawie zebranych danych został sporzadzony raport, który obejmuje podstawowe obszary
działania placówki.
Przedszkole Miejskie nr 34 4/15
Obraz przedszkola
Przedszkole nr 34 funkcjonuje w gliwickiej dzielnicy Łabedy. Budynek przedszkola jest du¿y, ka¿da grupa
dysponuje swoja sala dostosowana do potrzeb dzieci i zapewniajaca ich wszechstronny rozwój. Przy przedszkolu
znajduje sie plac zabaw wyposa¿ony w odpowiedni sprzet rekreacyjny, a tak¿e miniogród botaniczny, w którym
w wyznaczonych dla ka¿dej grupy działce, dzieci sadza swoje rosliny, dbaja o nie, i maja mo¿liwosc obserwacji
ich wzrostu. Przedszkole jest koordynatorem realizowanego w czterech przedszkolach projektu unijnego "Mam
szanse pójsc do przedszkola - dodatkowa oferta edukacyjna", umo¿liwia dzieciom, które nie dostały sie
w wyniku rekrutacji, udział w zajeciach w przedszkolu, korzystanie z zajec dodatkowych, rozwój zainteresowan
i wyrównanie szans edukacyjnych. Dzieki udziałowi w projekcie przedszkole wzbogaciło sie w programy
do pracy logopedycznej, liczne pomoce dydaktyczne. Przedszkole współpracuje z rodzicami, lokalnym
srodowiskiem, Rada Osiedla, okolicznymi placówkami edukacyjnymi.
Przedszkole Miejskie nr 34 5/15
Informacja o placówce
Nazwa placówki Przedszkole Miejskie nr 34
Patron Kubus Puchatek
Typ placówki Przedszkole
Miejscowosc Gliwice
Ulica Chatka Puchatka
Numer 9
Kod pocztowy 44-109
Urzad pocztowy Gliwice
Telefon 0322342517
Fax 0322342517
Www www.gliwice-puchatka.pl
Regon 24178589100000
Publicznosc publiczna
Kategoria uczniów Dzieci lub młodzie¿
Charakter brak specyfiki
Uczniowie, wychow., słuchacze 200
Oddziały 8
Nauczyciele pełnozatrudnieni 12.00
Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy) 3.00
Nauczyciele niepełnozat._(w etatach) 1.00
Srednia liczba uczacych sie w oddziale 25
Liczba uczniów przypadajacych na jednego
pełnozatrudnionego nauczyciela 16.67
Województwo SLASKIE
Powiat Gliwice
Gmina Gliwice
Typ gminy gmina miejska
Przedszkole Miejskie nr 34 6/15
Poziom spełniania wymagan panstwa
Promowana jest wartosc wychowania przedszkolnego A
Przedszkole prezentuje i upowszechnia informacje o ofercie zajec prowadzonych w przedszkolu oraz
podejmowanych działaniach. Przedszkole informuje srodowisko lokalne o celowosci i skutecznosci
podejmowanych przez przedszkole działan. (D)
Przedszkole promuje w srodowisku lokalnym wartosc wychowania przedszkolnego. (B)
Przedszkole jest pozytywnie postrzegane w srodowisku lokalnym. (B)
Przedszkole Miejskie nr 34 7/15
Wnioski
- Przedszkole wyró¿nia sie profesjonalizmem w podejmowaniu działan. Realizowane w przedszkolu projekty
"Dłu¿ej, wiecej, lepiej", oraz "Mam szanse pójsc do przedszkola", wzbogaciły baze przedszkola i umo¿liwiły
utworzenie dodatkowej, popołudniowej grupy oraz rozszerzenie oferty edukacyjnej.
- Koncepcja pracy zapewnia wszystkim dzieciom wszechstronny rozwój i przygotowanie do podjecia obowiazków
szkolnych. W przedszkolu stworzono odpowiednie warunki do współpracy z rodzicami w celu ujednolicenia
oddziaływan wychowawczych.
- Przedszkole systematycznie i skutecznie upowszechnia ró¿norodne działania i efekty swojej pracy, dzieki
czemu sa one znane w srodowisku.
Przedszkole Miejskie nr 34 8/15
Wyniki ewaluacji
Wymaganie:
Promowana jest wartosc wychowania przedszkolnego
Priorytetem przedszkola funkcjonujacego w społeczenstwie wiedzy powinno byc propagowanie wychowania
przedszkolnego, tworzacego warunki do uczenia sie przez całe ¿ycie. Przedszkole buduje klimat, dzieki któremu
zarówno rodzice jak i srodowisko lokalne rozumieja te potrzebe.
Poziom spełnienia wymagania: A
Przedszkole prezentuje i upowszechnia w srodowisku informacje o podejmowanych działaniach, ich celach
i efektach. Realizowane zadania przyczyniaja sie do zapewnienia dzieciom odpowiednich warunków
do wszechstronnego rozwoju. Realizacja projektu unijnego "Mam szanse pójsc do przedszkola", którego
koordynatorem w Gliwicach jest Przedszkole 34, umo¿liwia uczeszczanie do przedszkola dzieciom, które nie
dostały sie do przedszkoli w wyniku pierwszej rekrutacji, rozszerza oferte zajec dodatkowych i wyrównuje ich
szanse edukacyjne. Przedszkole systematycznie upowszechnia w srodowisku informacje o swoich działaniach,
ofercie edukacyjnej, sukcesach odnoszonych przez dzieci, zwłaszcza dzieki zajeciom dodatkowym, w których
maja mo¿liwosc uczestniczyc. Przedszkole skutecznie promuje wartosc wychowania przedszkolnego wsród
rodziców, partnerów, innych gliwickich przedszkoli oraz srodowiska.
Obszar badania: Przedszkole prezentuje i upowszechnia informacje o ofercie zajec
prowadzonych w przedszkolu oraz podejmowanych działaniach. Przedszkole informuje
srodowisko lokalne o celowosci i skutecznosci podejmowanych przez przedszkole działan.
Nauczyciele upowszechniaja informacje o podejmowanych w przedszkolu działaniach, ich celowosci
i efektywnosci. Koncepcja pracy ujmuje miedzy innymi cele, wizje i misje, cele strategiczne, główne zało¿enia,
priorytetowe kierunki pracy przedszkola. Głównymi zało¿eniami sa: zaspokajanie potrzeb dzieci, pomoc
psychologiczno- pedagogiczna i logopedyczna, obcowanie ze sztuka, współpraca ze srodowiskiem, realizacja
programów własnych uwzgledniajacych zainteresowania dzieci, kształtowanie postaw proekologicznych
i prozdrowotnych, wspieranie uzdolnien i talentów, harmonijny rozwój ka¿dego dziecka, w tym przygotowanie
do podjecia obowiazków szkolnych. Priorytetem jest równie¿ współpraca z rodzicami i srodowiskiem (tab.1).
Dyrektor w ankiecie podał, ¿e przedszkole informuje o koncepcji rodziców, organ prowadzacy, partnerów.
Przekazywane sa ró¿ne informacje na temat oferty, kierunków i zało¿en pracy; rodzice i partnerzy potwierdzili,
¿e przedszkole dociera do nich ze wszystkimi istotnymi informacjami, wybierajac najskuteczniejsze sposoby
informowania (tab.2). Przedszkole systematycznie informuje ich o celowosci działan i efektach. Rodzice dzieci
uczeszczajacych do przedszkola oraz zainteresowani posyłaniem swoich pociech do tej własnie placówki, moga
na stronie internetowej poznac zało¿enia koncepcji, jej oferte edukacyjna, w tym zajecia dodatkowe
Przedszkole Miejskie nr 34 9/15
i specjalistyczne, z naciskiem na rozwój artystyczny dzieci (umuzykalnienie, zajecia z jezyków angielskiego
i niemieckiego, taniec towarzyski, gimnastyka korekcyjna, zajecia teatralne, plastyczne, ekologiczne,
matematyczne, sportowe, warsztaty teatralno- recytatorskie, ekologiczno- plastyczne). Do placówki uczeszcza
kilkoro dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, które sa objete pomoca psychologiczno- pedagogiczna
i logopedyczna. Przedszkole jest koordynatorem realizowanego przez cztery gliwickie przedszkola projektu
unijnego "Mam szanse pójsc do przedszkola- dodatkowa oferta edukacji przedszkolnej". Dzieki udziałowi
w projekcie, placówka wzbogaciła sie w sprzet i programy multimedialne, radiomagnetofon, 2 laptopy, sprzet
sportowy, wyposa¿enie do gabinetu logopedycznego, pomoce do pracy indywidualnej i w grupach, liczne gry
i układanki. Srodowisku przekazano informacje o wymiernych działaniach; o utworzeniu dodatkowego oddziału,
do którego zostały przyjete dzieci, które nie dostały sie do przedszkoli, prowadzonych zajeciach dodatkowych
rozwijajacych zainteresowania i wyrównujacych szanse edukacyjne dzieci. Udział w projekcie bardzo dobrze
wpłynał na promocje placówki. Opublikowano równie¿ raport ewaluacji realizowanego wczesniej projektu
"Dłu¿ej, wiecej, lepiej". Zainteresowani, moga obserwowac efekty działan przedszkola ogladajac wystepy dzieci
w uroczystosciach i imprezach, konkursach, wycieczkach, festynach, piknikach i spotkaniach z rodzicami.
Przedszkole Miejskie nr 34 10/15
Typ pytania: Pytanie otwarte
Tresc pytania: Prosze opisac na podstawie dostepnych materiałów koncepcje pracy przedszkola. (8329)
Tab.1
Numer Analiza
1 Koncepcja na lata 2009-14 opracowana została pod
hasłem "Przedszkole, rodzina i srodowisko jako wspólne
działanie" – poszukiwanie coraz doskonalszych form
współpracy z rodzicami i srodowiskiem lokalnym
dajacym mo¿liwosc współdecydowania o kierunkach
pracy przedszkola dla wszechstronnego rozwoju dzieci w
aspekcie": "Dziecko jako twórca" czyli: obcowanie ze
sztuka, teatrem, malarstwem, muzyka- rok 2009/10, rok
2010/11- dbałosc o pozytywny wizerunek przedszkola
poprzez upowszechnianie jego osiagniec- promocja oraz
dostosowywanie oferty wychowawczo-dydaktycznej do
oczekiwan srodowiska lokalnego- rok 2011/12 -
zaspokajanie potrzeb dzieci i zapewnienie im rozwoju
osobowego w warunkach wolnych od przejawów
uprzedzen - rok 2012/13 Doskonalenie roli nauczyciela w
zakresie opieki nad rozwojem mowy dzieckaprofilaktyka
i terapia mowy, - rok 2013/14.
Wszechstronny rozwój- kreatywne myslenie, twórcze
działanie, udział w ciekawych zajeciach, współpraca z
rodzicami, w celu kształtowania własciwej pracy,
wspieranie indywidualnego rozwoju dziecka poprzez:
edukacje kulturowa, edukacje ekologiczno- przyrodnicza
, zdrowotna, doswiadczenia, rozwijanie aktywnosci
psychoruchowej dziecka poprzez prowadzenie zajec
dydaktyczno- wychowawczych i zajec dodatkowych.
Prowadzienie aktywnych i nowoczesnych metod pracy.
Tworzenie działan wychowawczych opartych na
rozwijaniu empatii, tolerancji i wzajemnej pomocy.
Uczestnictwo w atrakcyjnych zajeciach- jezyki obce,
taniec towarzyski, warsztaty (np.: ekologicznoprzyrodnicze,
rekodzieło, plastyczne, techniczne,
matematyczne, informatyczne. Promocja osiagniec dzieci
i pracowników przedszkola, współpraca ze srodowiskiem
lokalnym i poza lokalnym. Pomoc psychologicznopedagogiczna
(diagnoza, wczesne wspomaganie rozwoju
dziecka).
Przedszkole Miejskie nr 34 11/15
Typ pytania: Pytanie otwarte
Tresc pytania: W jaki sposób sa Panstwo informowani o działaniach przedszkola? Prosze podac przykłady z
tego lub poprzedniego roku szkolnego. (8168)
Tab.2
Numer Tresc odpowiedzi
1 internetowa strona przedszkola
2 informacje na gazetce grupowej lub ogólnej
3 zebrania z rodzicami
4 okazjonalnie , w czasie zajec otwartych i innych sytuacji
5 codzienne rozmowy indywidualne
6 konsultacje
7 kontakt telefoniczny i e-mailowy z nauczycielami i
dyrekcja
8 media np. w lokalnej gazecie
Obszar badania: Przedszkole promuje w srodowisku lokalnym wartosc wychowania
przedszkolnego.
Nauczyciele promuja wyniki swojej pracy w srodowisku lokalnym. Wspólnie z innymi placówkami
upowszechniaja wartosc wychowania przedszkolnego. Z badan ankietowych dyrektora wynika,
¿e w przedszkolu prowadzone sa działania ukazujace lokalnemu srodowisku korzysci wynikajace z uczeszczania
dzieci do przedszkola. Działania promujace wartosc edukacji przedszkolnej kierowanie sa do dzieci, rodziców,
potencjalnych klientów przedszkola. Jako przykład takich działan dyrektor podał udział w konkursach, festynach
i przegladach. Przedszkole promuje sie równie¿ w czasie festynu rodzinnego, mediach lokalnych: w "Małym
Misiu" (Miejski Informator Oswiatowy), "Nowinach Gliwickich", gazetce osiedlowej "Nasze Łabedy", BIP. Badanie
ankietowe rodziców potwierdziło, ¿e nauczyciele i dyrektor rozmawiaja z nimi o korzysciach płynacych
z uczeszczania ich dzieci do przedszkola (wyk.1). Podczas wywiadu rodzice podali przykłady działan
przedszkola, rozwijajace w dzieciach umiejetnosci własciwych zachowan, zainteresowan, autoprezentacji,
współpracy, otwarcia na potrzeby innych, które obserwuja u swoich dzieci. Partnerzy współpracujacy
z przedszkolem informowani sa o działaniach dotyczacych realizacji projektu unijnego "Mam szanse pójsc
do przedszkola..", piknikach, uroczystosciach, zawodach sportowych, festynach, w których bierze udział cała
społecznosc Łabed (tab.1). Przedstawiciel organu potwierdził, ¿e przedszkole prowadzi działania pokazujace
lokalnemu srodowisku korzysci, jakie dzieci odnosza uczeszczajac do przedszkola. Przedszkole umo¿liwia
dzieciom korzystanie z oferty dodatkowych zajec, pomoc logopedyczna i psychologiczno- pedagogiczna, udział
w licznych konkursach, wycieczkach, działaniach na rzecz innych. Przedszkole z powodzeniem promuje wyniki
swoich sukcesów w lokalnej prasie i mediach.
Przedszkole Miejskie nr 34 12/15
Wykres 1j
Przedszkole Miejskie nr 34 13/15
Typ pytania: Pytanie otwarte
Tresc pytania: Czy przedszkole prowadzi działania, pokazujace lokalnemu srodowisku korzysci wynikajace z
uczeszczania dzieci do przedszkola? Jesli tak, to prosze podac przykłady takich działan z tego lub poprzedniego
roku szkolnego? (8171)
Tab.1
Numer Tresc odpowiedzi
1 jasełka prezentowane w Szkole oraz w Przedszkolu dla
babc i dziadków oraz rodziców
2 wystepy dzieci na ró¿nych uroczystosciach, festynach,
turniejach osiedlowych
3 udział dzieci w konkursach recytatorskich, sportowych
4 własciwe zachowanie dzieci (przestrzeganie zasad BHP,
kulturalnego zachowania) w trakcie spacerów i wycieczek
5 promocja Przedszkola w lokalnych gazetach: Oswiatowy
Miejski Serwis Informacyjny Gliwice, Miejski Serwis
Informacyjny Gliwice, BIP
6 działania na rzecz zdrowia: np.: udział w akcji
„Sprzatanie swiata”, „Zielone lekcje” w Centrum
Ogrodniczym Passiflora,
7 program edukacyjny „Akademia Zdrowego usmiechu”
(certyfikat), konkurs ekologiczny „Drugie ¿ycie smieci”
8 zajecia otwarte dla rodziców
9 udział w Projektach Unijnych: „Mam Szanse Pójsc do
Przedszkola -Dodatkowa Oferta Edukacji Przedszkolnej”
10 zbiórki plastikowych nakretek na rzecz chorych dzieci i
makulatury na budowe studni w Afryce.
11 obchody 50 lecia
12 projekty unijne
13 współpraca z "Basniowymi Babciami" - wolontariat
Obszar badania: Przedszkole jest pozytywnie postrzegane w srodowisku lokalnym.
Przedszkole jest pozytywnie postrzegane przez przedstawicieli srodowiska lokalnego. Partnerzy
współpracujacy z placówka sa zapoznawani z koncepcja jej pracy poprzez strone internetowa, podczas spotkan,
uroczystosci srodowiskowych, BIP, lokalne media, gazetce "Nasze Łabedy, "Nowiny Gliwickie", "Dziennik
Zachodni". Dyrektor poinformował równie¿, ¿e przedstawiciele srodowiska lokalnego maja mo¿liwosc
zapoznania sie z koncepcja pracy poprzez obserwowanie efektów pracy nauczycieli w trakcie wystepów poza
przedszkolem, w czasie festynów, uroczystosci przedszkolnych. Przedstawiciele partnerów i organu
prowadzacego do głównych zało¿en pracy przedszkola zaliczyli realizacje podstawy programowej, rozwój
uzdolnien dzieci i wyrównywanie ich szans (tab.1). Respondenci wymienili tak¿e wa¿ne działania przedszkola
dotyczace wszechstronnego rozwoju dzieci i przygotowanie ich do nauki w szkole (partnerzy) oraz rozwijania
zainteresowan dzieci. W ocenie partnerów przedszkole realizujac swoja koncepcje jest bardzo dobrze odbierane
w srodowisku, dba o pozytywny wizerunek poprzez upowszechnianie osiagniec i dostosowanie swojej oferty
Przedszkole Miejskie nr 34 14/15
do potrzeb dzieci i ich rodziców. Przedszkole wyró¿nia sie realizacja projektów unijnych, których jest
koordynatorem w czterech przedszkolach na terenie Gliwic. Dzieci, dzieki uczeszczaniu do przedszkola, maja
mo¿liwosc udziału w zajeciach dodatkowych rozwijajacych ich zainteresowania i zdolnosci, sa otwarte
na potrzeby innych, nawiazuja prawidłowe relacje społeczne i kontakty, współpracujac miedzy innymi
z przedszkolami, szkołami, z Centrum Wolontariatu i uczestniczac w realizacji projektu "Basniowe babcie
w przedszkolu", w ramach aktywizacji osób starszych, właczajac sie w akcje charytatywne i proekologiczne.
Typ pytania: Pytanie otwarte
Tresc pytania: Czy znaja Panstwo, jako organ prowadzacy, główne zało¿enia pracy przedszkola? Jesli tak,
prosze je opisac. (8545)
Tab.1
Numer Tresc odpowiedzi
1 wychowanie dzieci przez sztuke
2 odkrywanie przez dzieci swiata
3 uczestnictwo dzieci w zajeciach proekologicznych,
wycieczkach, zawodach sportowych, działaniach
charytatywnych
4 realizacja projektów unijnych
5 wyrównywanie szans edukacyjnych
6 nawiazywanie pozytywnych wiezi społecznych
7 budzenie u dzieci wra¿liwosci w ró¿nych aspektach ¿ycia
Przedszkole Miejskie nr 34 15/15
Raport sporzadzili
l Beata Orwat-Nowacka
l Beata Zielinska
Kurator Oswiaty:
........................................
Przedszkolowo.pl logo